ARKUSZ ORGANIZACYJNY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/25 W ASPEKCIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM. Optymalizacja wydatków JST i racjonalizacja decyzji Dyrektora placówki oświatowej.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

380zł

ADRESACI:

Warsztat jest skierowane do pracowników i kadry zarządzającej JST oraz Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych.

FORMA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

1. Przedstawienie podstawowych i szczegółowych wytycznych dla przedszkola, szkoły i placówki oświatowej w związku z organizacją pracy placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 w kontekście obowiązujących przepisów.

 

2. Przedstawienie żelaznych zasad przy konstrukcji arkusza organizacyjnego.

 

3. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji przedszkola/szkół/placówek oświatowych, które w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i optymalnego planowania budżetu JST.

 

4. Systemowe wdrażanie edukacji włączającej – prognozowane zmiany w systemie oświaty w kontekście strategicznym i operacyjnym.

 

5. Zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w nowym roku szkolnym.

 

6. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z obszaru planowania, opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania Arkusza Organizacji w aspekcie prawno-praktycznym i finansowym.

 

7. Zwrócenie uwagi na elementy Arkuszy Organizacyjnych stanowiące podstawę do kontroli danych, wprowadzanych przez placówki oświatowe do SIO.

 

8. Przedstawienie zależność pomiędzy Arkuszem Organizacji, wydatkami szkoły, a subwencją oświatową m.in.: na jakie wydatki w szkole jest przeznaczona subwencja oświatowa, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.

 

9. Zaprezentowanie zostaną optymalne metody możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli).

 

10.Zaproponowanie jakie zmiany wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na dzień 30 września).

 

11.Połącznie prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych tj. z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. – przedstawienie jak decyzje, które podejmuje Dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody z subwencji.

 

12.Optymalizacja wydatków na oświatę, z poziomu samorządu i z poziomu
szkoły/placówki oświatowej na podstawie znajomość efektów pomiędzy arkuszem, a wydatkami i subwencją oświatową.

PROGRAM:

1. Prawo i arkusz organizacyjny – żelazne zasady przy konstrukcji arkuszy.

 

2. Zadania Dyrektora szkoły/placówki oświatowej dotyczące opracowania Arkusza organizacji na rok szkolny 2024/2025. Uwarunkowania prawno-praktyczne i finansowe.

 

3. Zatwierdzanie Arkusza organizacyjnego, a jego opiniowanie.

  • a. Dokonywanie korekt w projekcie arkusza po wydaniu opcjonalnie opinii rady pedagogicznej, związków zawodowych, kuratorium oświaty
   – zgodne czy niezgodne z prawem?
  • b.  Wydanie polecenia przez kuratora w stosunku do Dyrektora o dokonanie korekty w projekcie arkusza po wydaniu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych – czy to zmiana czy jeszcze korekta?
  • c. Skuteczne zatwierdzanie arkusza organizacyjnego przez organ
   prowadzący. Negocjacje rzeczowe Organ prowadzący-Dyrektor.

4. Harmonogram planowania, opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania Arkusza organizacji. Najnowsze zmiany prawne w harmonogramach. Harmonogram odwrócony.

 

5. Wzory Arkuszy organizacyjnych. Informacje wymagane przepisami prawe i inne. Przypadki przedszkola/szkoły/ placówki oświatowej.

 

6. Praktyka tworzenia Arkusza organizacyjnego przedszkola/szkoły/placówki
– układanie działań i zadań, które powinny być zgodne z:

 •  a. przyjętymi przez samorząd priorytetami,
 • b. przyjętym planem rekrutacji,
 • c. zatwierdzonym planem finansowym przedszkola/szkoły/placówki
 • d. przepisami prawa oświatowego, KN, KP i aktów wykonawczych
 • e. zasadami kontroli zarządczej: racjonalnie, terminowo, optymalnie
  i oszczędnie.

 

7. Elementy obligatoryjne, które musi zawierać Arkusz organizacyjny by był podstawą do zatwierdzenia i planowania przyszłorocznego budżetu w aspekcie optymalizacji i racjonalizacji wydatków samorządu.

 

8. Analiza Arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący – w jaki sposób
dostrzegać i eliminować błędy?

 

9. Zasady tworzenia arkusza:

a. Oddziały i ich liczebności. Specyfika oddziałów podstawowych:
ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa
sportowego, zawodowe i wielozawodowe. Oddziały łączone. Odziały
grup mniejszości narodowych.
b. Podział na grupy oddziałowe i międzyoddziałowe tj. Języki. WF.
Informatyka itd.
c. Stanowiska kierownicze formalne i społeczne.

 

10.Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; Kształcenie specjalne: zajęcia rewalidacyjne; zajęcia
socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
wczesne wspomaganie rozwoju; kształcenie zawodowe: zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych i inne; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; WDŻ, doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 

11.Nauczanie indywidualne i indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – zasady organizacji i finansowanie subwencyjne.

 

12.Indywidualny tok nauki. Indywidualny program nauki. Warunki i tryb udzielania zezwoleń.

 

13.Nauczanie domowe – decyzja administracyjna Dyrektora placówki.

 

14.Świetlica szkolna. Grupy wychowawcze w ośrodkach oraz podmiotach
leczniczych, Opieka, wychowanie, nauczanie w wymiarze wyższym w przedszkolu.

 

15.Internat/Bursa/Schronisko. Pobyty w ośrodkach.

 

16.Organizacja pracy: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w arkuszu
– racjonalizacja i optymalizacja.

 

17.Zadania, a arkusz w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Branżowych Centr Umiejętności.

 

18.Warunki i sposób organizowania nauki religii/etyki w publicznych placówkach oświatowych.

 

19.Obszary i elementy ryzyka w Arkuszu organizacyjnym.

 

20.Zatrudnianie nauczycieli i specjalistów:

a. Różne formy zatrudnienia, uzupełnienia i ograniczenia, grupy uprzywilejowane, pomoc nauczyciela, stanowiska kierownicze, obniżki.
b. Nowe zasady zatrudniania nauczycieli w związku z nowym awansem zawodowym
c. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
d. Etaty specjalistów – minima wynikające z przepisów prawa
e. Etat przeliczeniowy. Etaty subwencyjne i niesubwencyjne, a wynagrodzenia nauczycieli.
f. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu?
g. Stopień awansu zawodowego nauczyciela – ile kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.
h. Kwalifikacje i kompetencje Dyrektorów, nauczycieli i specjalistów – klucz do oszczędnego budżetu samorządu.
i. Obniżka pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego.

 

 

21.Tryb postępowania w sprawach kadrowych, zmiany w latach 2022/2023
i 2023/2024 – zmiany w Karcie nauczyciela.
a. Zatrudnianie specjalistów
b. Zatrudnianie w kontekście nowego awansu zawodowego
c. Przeniesienie nauczyciela na podstawie art.18 KN
d. Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole
e. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w innej szkole
f. Ograniczenie etatu nauczycieli
g. Stan nieczynny nauczycieli
h. Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami

 

 

22.Planowanie etatów administracji i obsługi – standaryzacja i optymalizacja.

 

23.Wpływ zapisów w arkuszu na budżet przedszkola/szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?

 

24.Arkusz organizacji, a wydatki szkoły/placówki oświatowej, a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.

 

25.Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu, a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać. Najczęściej popełniane błędy i jak sobie z nimi radzić.

 

26.Arkusz organizacyjny i statut przedszkola/szkoły/placówki jako dokumenty zainteresowania instytucji kontroli RIO, KAS, NIK.

 

27.Pytania i wnioski.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.