ANALIZA I WERYFIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SIO Z WYKORZYSTANIEM RAPORTÓW SIO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, SZKOŁY PRZEDSZKOLA. Jak efektywnie wykorzystywać dane w raportach SIO do weryfikacji danych do subwencji i dotacji oświatowych oraz poprawnego zarządzania bazą SIO przez Dyrektora placówki.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

27.05.2024 r 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

359zł

ADRESACI:

Pracownicy administratorzy SIO i kadra zarządzająca w placówce oświatowej.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej weryfikacji, analizy i interpretacji danych w systemie SIO w zakresie modułu Uczeń, Nauczyciel Dane zbiorcze na podstawie raportów SIO ze strefy pracownika/strefy zalogowanych w placówce oświatowej.

 

Nabycie wiedzy i umiejętności jak weryfikować i identyfikować popełniane błędy we wpisach w systemie SIO przez placówkę oświatową na podstawie raportów SIO udostępnionych w strefie pracownika.

 

Nabycie wiedzy w jaki sposób prowadzić efektywnie zarządza nie bazą SIO i podziałem odpowiedzialności na poszczególnych pracowników.

PROGRAM:

I. System Informacji Oświatowej, a instytucje i oświatowe systemy elektroniczne udostępnione przez MEN.

 

 1. System Informacji Oświatowej – baza centralna. Jej funkcjonalność i udostępnianie podmiotom tj. szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, JST, KO i inne podmioty.
 2. Strefa pracownika/strefa dla zalogowanych placówki oświatowej jako centrum syntetycznych i analitycznych informacji do prowadzenie efektywnego zarządzania bazą SIO.
 3. Baza RSPO – jako źródło informacji o placówkach oświatowych na podstawie danych z SIO JST i placówek oświatowych.
 4. Strona www.pomoc.sio.gov.pl udostępniona przez MEN– jako źródło aktualności i wiedzy merytorycznej i technicznej na temat bazy centralnej SIO.
 5. Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) – jako instytucja zarządzania oświatowymi systemami elektronicznymi w ramach działalności MEN w tym m.in. bazą SIO, strefą pracownika; bazą RSPO. CIE – jej funkcjonalność i działalność pomocowa.
 6. Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST) – instytucja wsparcia i pomocy dla JST w zakresie zarzadzania oświatą w tym doradztwo i wsparcie w zakresie SIO. W jakim celu Dyrektor placówki oświatowej powinien mieć wiedzę dc zakresu działania DWST?
 7. Strefa pracownika placówki oświatowej – jej funkcjonalność i wykorzystywanie do celów zarządzania oświatą w placówce oświatowej.
   • – Moduł: Subwencja – weryfikacja i zatwierdzanie danych subwencyjnych na dany rok przez JST i udział w tym działaniu dyrektor placówki oświarowej.
   • – Moduł: Aktualności – jako źródło informacji bieżących dc funkcjonowania bazy SIO.
   • – Moduł: Raporty:
     • a). Raporty bieżące – ich zalety i wady funkcjonalności, wykorzystywanie do zarządczych celów strategicznych i operacyjnych.
     • b). Raporty pomocnicze do weryfikacji subwencji na dzień 30 września – zalety i wady funkcjonalności, wykorzystywanie do weryfikacji subwencji.
 1. Dane o uczniach – weryfikacja i analiza raportów bieżących SIO, wykorzystanie w celach zarządczych.
 2. Dane o nauczycielach – weryfikacja i analiza raportów bieżących SIO, wykorzystanie w celach zarządczych.
 3. Dane z zakresu danych o placówkach/ dane zbiorcze – weryfikacji i analiza raportów bieżących SIO, wykorzystanie w celach zarządczych.
 4. Uczniowie a weryfikacja orzeczeń i opinii WWR – jako element subwencyjny.
 5. Uczniowie a oddziały podstawowe i dodatkowe oraz specyfika tych oddziałów – jako element subwencyjne i sprawozdawczy.
 6. Uczniowie a dane dziedzinowe subwencyjne i sprawozdawcze.
 7. Nauczyciele a ich umowy oraz przydziały tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązki jako element subwencyjny.
 8. Nauczyciele a awans zawodowy jako element subwencyjny.
 9. Nauczyciele a specjaliści weryfikacja danych sprawozdawczych i sprawozdawczych.
 10. Nauczyciele a dane dziedzinowe jako element sprawozdawczy.
 11. Dane o działalności placówki i dane dziedzinowe jako element sprawozdawczy.
 12. Weryfikacja danych subwencyjnych na podstawie raportów na dzień 30 września.
 13. Weryfikacja danych subwencyjnych na podstawie zestawień subwencyjnych przedstawionych przez MEN do 15 grudnia.
 14. Weryfikacja danych dotacyjnych na podstawie raportów dc dotacji oświatowej na dzień 30 września. Wykorzystanie raportów do weryfikacji poprawności udzielanej dotacji w placówkach niepublicznych i publicznych gdzie organem prowadzącym nie jest JST.
 15. Raporty o uczniach na podstawie wag subwencyjnych – uczniowie do wag na dzień 1 września (specjaliści), 30 września i średnioroczne. Narzędzia MEN do wyliczenia wag średniorocznych. Narzędzie MEN do wyliczenia zmniejszeń i zwiększeń liczebności uczniów.
 16. Raporty o nauczycielach na podstawie zestawień etatów subwencyjnych. Weryfikacja etatów nauczycieli placówek tj. etat nauczyciela szkoły i innych placówek, a etat nauczyciela przedszkola. Narzędzie MEN do wyliczania etatów subwencyjnych
  w przedszkolu i innych placówkach.
 17. Rezerwa subwencyjna – weryfikacja i analiza raportów na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych.
 18. Finansowanie kształcenia ukraińskich uchodźców – raporty na podstawie których naliczany jest Fundusz Pomocy. Weryfikacja i analiza, szacowanie Funduszu pomocy, błędy itp.
 19. Arkusz organizacyjny, a raporty SIO. Jakie dane z arkusza organizacyjnego znajdują się w raportach SIO? Wykorzystywanie danych z raportów SIO do prowadzenia nadzoru nad placówkami.
 20. Inne funkcjonalności w bazie SIO – weryfikacji raportów i ich przydatność dla placówki oświatowej.
 21. Potwierdzanie danych subwencyjnych. Procedura art. 50 ustawy o SIO. Rola i odpowiedzialność JST. Rola i odpowiedzialność Dyrektora placówki oświatowej.
 22. Omówienie błędów i braków w bazach SIO placówek oświatowych. Ich powody, jak je identyfikować na podstawie raportów SIO. Błędy i braki, które maja wpływ na naliczenie subwencji lub dotacji oraz na sprawozdawczość którą prowadzą placówki oświatowe.
 23. Wprowadzenie procedury SIO przez placówki oświatowe i w JST w ramach realizowania kontroli zarządczej przez podmioty finansów publicznych w tym placówki oświatowe.
 24. Dokumentacja rekomendowana w ramach zarządzania bazą SIO w placówkach oświatowych w ramach weryfikacji danych subwencyjnych i dotacyjnych oraz sprawozdawczości.
 25. Kontrole NIK, KAS, RIO na podstawie danych w systemie SIO w JST oraz w placówkach oświatowych podległych i rejestrowych. Protokoły pokontrolne NIK, KAS – przykłady.
 26. Pytania i odpowiedzi. Wnioski.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.