DOBRA WSPÓŁPRACA W MIEJSCU PRACY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI, I INNYM FORMOM NIEDOZWOLONYM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

26.04.2024 12:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Nauczyciele, specjaliści oraz pracownicy niepedagogiczni, dyrektor szkoły.

.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Dobra komunikacja i współpraca między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jest podstawą sprawnego i efektywnego zarządzania w placówce oświatowej.

 

Każdy pracownik ma prawa i obowiązki wynikające z prawa pracy oraz swojej podmiotowości jako człowiek w miejscu pracy.

 

W myśl Kodeksu Pracy na pracodawcy–dyrektorze ciąży główna odpowiedzialność za kształtowanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 

Przepisy prawa pracy obligują pracodawcę-dyrektora do stosowania całego spektrum obowiązków w zakresie przeciwdziałania działaniom niepożądanym w miejscu pracy m.in. tj. dyskryminacji, nękania, molestowania czy mobbingu oraz kształtowania i kreowania zasad dobrej współpracy i rozwiązywania sporów i konfliktów w miejscu pracy.

 

Mobbing, dyskryminacja i inne niedozwolone postawy i zachowania w miejscu pracy zostały usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

Zjawiska zagrażają atmosferze i efektywności pracy, zaburzają pracę pracowników, prowadzą do permanentnego strachu, lęku, apatii i braku inicjatywy oraz braku aktywności ze strony pracowników. Pracownicy coraz częściej występują o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy Sądu Pracy, a pracodawcy korzystają z form mediacji, negocjacji czy arbitrażu. Pracodawcy co raz częściej dostrzegają potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym formom niedozwolonym.

 

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę w art. 94(2) do przeciwdziałania mobbingowi oraz nakłada na niego odpowiedzialność odszkodowawczą, choćby osobą mobbującą był szeregowy pracownik, a nie sam pracodawca lub inna osoba z kadry kierowniczej placówki.

 

Jeżeli placówka wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet, jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11).

 

Stawia to pracodawców w zupełnie nowej sytuacji, w której aktywne działania szkoleniowe mogą zabezpieczyć placówkę przed ponoszeniem odpowiedzialności za konflikty pracownicze, kończące się wysokimi i niepotrzebnymi kosztami.

 

Zjawisko mobbingu, dyskryminacji itp. postrzegane są jako główne przyczyn problemów dzisiejszych organizacji.  Pracodawca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek wynikający z przepisów prawa do przeciwdziałania sytuacjom trudnym i konfliktowym w miejscu pracy
i innym patologiom społecznym.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestnika tj. dyrektora i pracowników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dobrej współpracy i budowania partnerskich relacji w miejscu pracy.

 

Zostaną przypomniane prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz ich odpowiedzialności pracowniczej tj. z kodeksu pracy, karty nauczyciela czy prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Zostanie omówiony katalog działań niepożądanych w miejscu pracy tj. m.in.: mobbing, dyskryminacja i inne formy zakazane – ich zakres, źródło oraz sposoby ich przeciwdziałania
w miejscu pracy w kontekście organizacyjno-prawnym i dobrej praktyki.

PROGRAM:

I. Zadania i obowiązki pracodawcy – dyrektora oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w miejscu pracy wynikające z przepisów prawa tj. kodeks pracy, prawo oświatowe, karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych itp.

 1. Prawa i obowiązki pracodawcy-dyrektora.
 2. Prawa i obowiązki pracownika wynikające z przepisów prawa, pragmatyki i etyki zawodu.
 3. Odpowiedzialność pracownicza (cywilna, majątkowa, dyscyplinarna).

 

II. Komunikacja i dobra współpraca oraz partnerskie relacji między pracownikami i kadrą zarządzającą.

 1. Autoprezentacja – budowanie pozytywnego wizerunku pracownika szkoły.
 2. Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna oraz korelacja między nimi.
 3. Asertywność jako najlepsza postawa życiowa i zachowanie pracownika.

 

III. Konflikty – identyfikowanie źródeł problemów i konfliktów w oraz skuteczne metody ich rozwiazywania w miejscu pracy.

 1. Komunikacja w sporach i konfliktach.
 2. Zasady zarządzania konfliktami.
 3. Metody rozwiązywania konfliktów ( tj. negocjacje, mediacje, arbitraż).

 

IV. Zjawiska niepożądane w miejscu pracy i ich przeciwdziałanie tj. mobbing, dyskryminacja itd.

 1. Kodeks pracy i inne przepisy prawa, a zjawiska niepożądane w tym mobbing w miejscu pracy.
 2. Rozpoznawanie zjawisk niepożądanych w miejscu pracy– narzędzia i metody.
 3. Mobbing w miejscu pracy – charakterystyka zjawiska.
  – Rozróżnianie zachowań mobbingowych od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy tj. konflikty i spory, dyskryminacja, molestowanie itp.
  – Kluczowe elementy mobbingu – próba uchwycenia zjawiska.
  – Ofiara w mobbingu – osobowość i predyspozycje do bycia ofiarą.
  – Taktyki, metody, narzędzia i działania mobberów w miejscu pracy.
  – Negatywne skutki mobbingu w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym.
  – Skutki mobbingu – prawne, organizacyjne,  finansowe, społeczne, indywidualne jednostki.
 4. Dyskryminacja i inne formy niepożądane – przegląd form i analiza porównawcza.
 5. Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym i mobbingowi w miejscu pracy.
 6. Psychologiczne oraz organizacyjne sposoby i techniki reagowania na sytuacje trudne i  mobbing.
 7. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, w tym mobbingowi, w aspekcie prawnym.
 8. Prawa i obowiązki pracownika w obliczu sytuacji trudnej, w tym mobbingowej, w miejscu pracy.
 9. Ustrukturalizowane sposoby przeciwdziałania sytuacjom trudnym, w tym mobbingowi, – dokumentacja: regulamin pracy i zapisy przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym i annymobbingowym, procedury przeciwdziałania sytuacjom trudnym w miejscu pracy: tj. polityka/pakt antymobbingowy, zasady dobrego postępowania pracowników zakładu pracy.
 10. Zespół ds. etyki i moralnych zachowań oraz postaw w zakładzie pracy – rola i zadania.
 11. Metody rozwiązywania sporów i konfliktów w zakładzie pracy. Mediacje – jako polubowny sposób rozwiązywania sytuacji trudnych tj. zjawisko niepożądane w tym mobbingu.
 12. Podstawy prawa zewnętrznego i działanie instytucji pomocowych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niepożądanym  w miejscu pracy.
 13. Metody i narzędzia diagnozowania sytuacji niepożądanych –  mobbingowych.

 

V. Studia przypadków. Pytania i odpowiedzi.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.