JAK OPTYMALNIE ORGANIZOWAĆ PRACĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I REALIZOWAĆ ZADANIA OŚWIATOWE, UWZGLĘDNIAJĄC ZMIANY W SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA ROK 2024?

Aleksandra Kuźniak

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESCI:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy JST.

 

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która:

  • – zna problematykę, dotyczącą wydatków na zadania oświatowe w JST;
  • – potrafi analizować arkusze organizacyjne pod kątem optymalizacji wydatków.

FORMA SZKOLENIA:

Kurs szkoleniowy online.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności parametryzowania organizacji pracy placówek oświatowych w celu optymalizacji  wydatków na oświatę.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 

 • – diagnozować stan oświaty na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, w celu podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych,
 • – wykorzystywać w procesie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym danych, informacji, wskaźników oraz wyników badań i prognoz.

PROGRAM:

I. Konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki:

 

 1. Gdzie są najwyższe koszty w lokalnej oświacie i na co powinien zwrócić uwagę organ prowadzący i dyrektor szkoły?
 2. Na co wystarcza subwencja oświatowa w 2024r. i jak ją liczyć? – szacowanie zmian w subwencji na rok 2024 w odniesieniu do konkretnych zadań oświatowych.
 3. Wydatki zaplanowane w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzonych w maju danego roku – omówienie finansowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych.
 4. Arkusze organizacyjne:
  • – Czy można nie zatwierdzić arkusza organizacyjnego?
  • – Czy organ prowadzący może przekazywać dyrektorom tzw. ,,wytyczne” do arkuszy?

 

II. Optymalna organizacja placówek oświatowych – ważne obszary:

 

 1. Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.
 2. W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2024/25:
  • – analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
  • – analiza przydziałów zajęć i ich typów,
  • – diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
  • – diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2024/25.
 1. Godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu – planowanie z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych JST (przykłady rozwiązań organizacyjnych uwzględniające propozycje zmian MEiN).
 2. Wsparcie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – omówienie planowanych zmian w sposobie finansowania i organizacji.
 3. Stanowiska kierownicze w szkole/przedszkolu – planowanie.
 4. Godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- planowanie.
 5. Oddziały i ich wielkość, w tym oddziały przygotowawcze, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, łączone – organizacja i wysokość subwencji oświatowej na nie przekazywana.
 6. Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy, w tym liczebność grup.
 7. Optymalna organizacja i monitorowanie wielkości i liczby oddziałów w ramach:
  • – zajęć świetlicowych (jak optymalnie zorganizować zajęcia świetlicowe?);
  • – grup przedszkolnych;
  • – zajęć rewalidacyjnych.

 

III. Polityka kadrowa dyrektora i jej wpływ na optymalizację rozwiązań organizacyjnych.

 

 1. Pensum nauczycieli, w tym realizujących zajęcia np. w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych.
 2. Pensum łączone – jak liczyć w odniesieniu do godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw?
 3. Pensum nauczyciela z niepełnosprawnością – obliczanie wymiaru.
 4. Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – sposób ich liczenia i wynagradzania za nie oraz znaczenie dla samorządu, szkoły i nauczyciela.
 5. Obliczanie wskaźnika zatrudnienia nauczycieli jako miernika prowadzonej polityki kadrowej.

 

IV. Zależności między organizacją placówki, skutkami finansowymi a dochodami – wysokością subwencji oświatowej.

 

 1. Które zadania i rozwiązania organizacyjne są w roku 2024 subwencjonowane w inny sposób niż w latach ubiegłych? (min. sposób finansowania kształcenia uczniów z Ukrainy).
 2. Jakie są możliwe rozwiązania organizacyjne, wpływające na zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków przy realizacji zadań oświatowych na tym samym poziomie?

 

V. Optymalizacja obsługi księgowo-finansowej:

 

 1. Samodzielne prowadzenie obsługi przez jednostkę oświatową;
 2. wspólna obsług finansowa jednostek oświatowych prowadzona przez JST;
 3. wskaźniki optymalizacji obsługi księgowo-finansowej.
 4. sposoby standaryzacji etatów pracowników administracji i obsługi.

 

VI. Samorząd na tle innych samorządów. Czy moi sąsiedzi radzą sobie lepiej ode mnie?

 

 1. Kluczowe statystyki do finansów (min. System Monitorowania Usług Publicznych).

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.