JAK OPTYMALNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO?

Aleksandra Kuźniak

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

20.08.2024r 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

– przedstawiciele organów prowadzących szkoły,

– dyrektorzy szkół,

– kierownicy świetlic

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Zorganizowanie świetlicy szkolnej to obowiązek każdej szkoły podstawowej i specjalnej, jeżeli rodzice zgłoszą potrzebę korzystania z opieki po lekcjach. Z uwagi na zmiany cywilizacyjne, dotyczące rynku pracy liczba godzin pracy świetlicy z roku na rok wzrasta. Rosną też koszty prowadzenia świetlic. Stąd optymalna organizacja jej pracy to kolejne wyzwanie dla dyrektorów szkół, a także organów prowadzących te placówki.

 

Podczas szkolenia omówimy cele i  zadania świetlicy szkolnej oraz przepisy regulujące jej funkcjonowanie. Wyjaśnimy, jakie są wymagania dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, omówimy zasady rekrutacji do świetlicy, dostępność dla dzieci niepracujących rodziców oraz liczbę uczniów w grupie świetlicowej
z uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Odwołamy się do przepisów, dotyczących kwalifikacji nauczyciela wychowawcy świetlicy, wymiaru pensum oraz wymagań dotyczących dokumentowania pracy. Przedstawiony zostanie również sposób organizacji świetlic, tak, aby optymalnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarządzać godzinami pracy świetlicy.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia i problemy:

 • – Jakie są cele i zadnia świetlicy szkolnej?
 • – Które przepisy regulują pracę świetlicy szkolnej?
 • – Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia świetlicy?
 • – Jakie są wymagania dotyczące pomieszczeń, w których organizowana jest świetlica?
 • – Jakie są zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej?
 • – Czy dzieci niepracujących rodziców mogą korzystać ze świetlicy szkolnej?
 • – Ile uczniów może liczyć grupa na zajęciach świetlicowych?
 • – Czy dostęp do świetlicy dla uczniów z orzeczeniami może być ograniczony?
 • – Kto ma kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej?
 • – Ile wynosi pensum nauczyciela wychowawcy świetlicy?
 • – Jak powinna być prowadzona dokumentacja pracy świetlicy?
 • – Jak optymalnie i bezpiecznie zorganizować pracę świetlicy?
 • – Jak planować pracę świetlicy – według liczby deklaracji rodziców czy zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem?

PROGRAM:

 1. Cele i zadnia świetlicy szkolnej
  • – zapewnienie opieki i bezpieczeństwa,
  • – stwarzanie warunków do efektywnego wykorzystania czasu,
  • – integracja społeczna,
  • – wyrównywanie szans.
 1. Przepisy regulujące pracę świetlicy szkolnej
  • – ustawa Prawo oświatowe.
  • – Oprócz tego do świetlic szkolnych mają zastosowanie akty wykonawcze, w szczególności:
   • a. rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
   • b. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
   • c. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
   • d. rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia świetlicy?
 • – Czy obowiązek zorganizowania świetlicy spoczywa również na szkołach niepublicznych?

 

 1. Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których organizowana jest świetlica

 

 1. Czy szkoła może prowadzić rekrutację uczniów na zajęcia świetlicowe
  • – oświadczenie o zatrudnieniu,
  • – uczniowie rodziców niepracujących a ich dostęp do zajęć świetlicowych,
  • – uzasadnienie wniosku o pobyt dziecka w świetlicy,
  • – czy można odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia w świetlicy?
  • – uczniowie z niepełnosprawnością w świetlicy.
 1. Organizacja pracy świetlicy
  a. W zależności od typu i rodzaju szkoły:- w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
  – w szkole ogólnodostępnej oddziałami integracyjnymi,
  – w szkole specjalnej oraz w szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi.b. liczba uczniów na zajęciach w świetlicy.c. czas trwania godziny zajęć w świetlicy.
  c. czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą przebywać na zajęciach w świetlicy?
  d. czy zajęcia w świetlicy muszą być prowadzone podczas ferii?

 

 1. Obsada kadrowa w świetlicy
 • – Kwalifikacje nauczycieli do pracy jako wychowawca w świetlicy szkolnej.
 • – Pensum nauczyciela wychowawcy świetlicy w tym pensum łączone.
 • – Czy dyrektor może przedzielić nauczycielowi godziny w świetlicy bez jego zgody?

 

 1. Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli świetlicy

 

 1. Optymalizacja planowania godzin świetlicowych
 • – Podstawa określenia liczby uczniów korzystających z zajęć świetlicowych – liczba zapisanych na takie zajęcia dzieci czy ich faktyczna obecność?
 • – Zapisy w arkuszu organizacyjnym i aneksach do arkuszy organizacyjnych dotyczące planowania i rzeczywistej organizacji pracy świetlicy.
 • – Zapisanie do świetlicy uczniów z niepełnosprawnością – czy jest obowiązek zapewnienia nauczyciela współorganizującego?Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.