JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ ARKUSZ ORGANIZACJI I PODJĄĆ DECYZJE ZWIĄZANE Z RUCHEM KADROWYM W PERSPEKTYWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN.

Katarzyna Zychowicz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

 • 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Seminarium skierowane jest do pracowników i kadry zarządzającej JST oraz Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,
– pakiet materiałów merytorycznych (uczestnicy otrzymają dokumenty prezentowane podczas szkolenia.)
– wsparcie trenera po szkoleniu.

WSTĘP:

Zbliża się termin składania arkuszy organizacji szkół/przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 do organów prowadzących.

 

Planowane zmiany w oświacie rodzą wątpliwości i pytania dotyczące przygotowania dokumentu prawidłowego i bezpiecznego dla dyrektora, także w kontekście ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Ruch kadrowy w oświacie to temat zawsze aktualny. Dyrektorzy borykają się raz z problemami związanymi z brakiem dostępu do kadry pedagogicznej z potrzebnymi kwalifikacjami a z drugiej strony z koniecznością obniżania etatu, przeniesień a nawet zwolnień.

 

Warto też jasno ustalić rolę a przede wszystkim kompetencje JST w odniesieniu do arkuszy organizacji a także rolę organizacji związkowych oraz organu nadzoru pedagogicznego.

CEL SZKOLENIA:

Wiedza

 • Zna obowiązujące przepisy w zakresie prawidłowego sporządzenia arkusza organizacji pracy szkoła/przedszkola.
 • Zna konsekwencje prawne niewłaściwego planowania godzin pracy kadry pedagogicznej.
 • Rozumie i wdraża zasady organizowania kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Określa kompetencje JST i dyrektora w procedurze przygotowania
  i zatwierdzenia arkusza organizacji.
 • Rozumie ryzyko roli dyrektora jako kierownika zakładu pracy szczególnie
  w sytuacji majowego ruchu kadrowego.

 

Umiejętności

 • Ustala, zgodne z obowiązującym prawem, zasady sporządzania arkuszy organizacji dla prowadzonych szkół/przedszkoli.
 • Potrafi skutecznie realizować zadania pracodawcy i podejmować dobre decyzje w zakresie ruchu kadrowego jednostce oświatowej.
 • Wdraża właściwą strategię zatrudniania specjalistów w obszarze kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Postawy

 • Ma świadomość, że arkusz organizacji ma zaspokajać potrzeby uczniów.
 • Angażuje nauczycieli do współpracy i współodpowiedzialności za planowanie działań w zakresie kształcenia specjalnego.
 • Jest świadomy i potrafi niwelować ryzyko związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w związku ze złą organizacją szkoły/przedszkola.

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ- podstawy prawne w pigułce

 1. Ustawa Prawo Oświatowe.
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 3. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

 

II CZĘŚĆ – jak praktycznie prawidłowo sporządzić arkusz organizacji

 1. Ile oddziałów należy planować w arkuszu i co na dzień dzisiejszy oznacza, że dziecko jest w obwodzie szkoły?
 2. Co zrobić jeśli w szkole/przedszkolu na dzień 1 września nie ma dyrektora?
 3. Przydziały nauczycielskie – świetlica, dyżury przedszkola po 5 godzinach, biblioteka.
 4. Godziny wyrzucone na wakat – rozwiązanie problemów czy tworzenie problemów?
 5. Jak szybko i bez stresu dokonać analizy płacht składanych przez dyrektorów przed zatwierdzeniem przez JST?
 6. Czy organ prowadzący może nie zatwierdzić arkusza? Jakie będą tego konsekwencje?
 7. W jaki sposób może JST dokonać korekt w planowanej przez dyrektora organizacji? Czy w ogóle może to zrobić?
 8. Czynności dyrektora jako pracodawcy w stosunku do nauczycieli- kiedy zaczynać procedury związane z ruchem kadrowym?

 

III CZĘŚĆ – organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Jak ograniczyć ryzyko błędów w najtrudniejszym organizacyjnie obszarze działania szkoły?
 2. Jak zaplanować zajęcie prowadzone „jeden na jeden” (zajęcia indywidualne) w arkuszu kwietniowym?
 3. Jakie godziny mogą a nawet muszą realizować specjaliści w ramach swojego pensum?
 4. Czy organ prowadzący ma prawo kontrolować Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne i kiedy?
 5. Przepisy prawa a oczekiwania rodziców w kontekście zapisów orzeczeń i opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.

 

IV CZĘŚĆ –planowane zmiany i ich wpływ na arkusz organizacji.

 1. Deklaracje co do zmian podstaw programowych.
 2. Deklaracje co do nowych zajęć w szkołach (np. prozdrowotne)
 3. Deklaracje co do HIT i zmniejszenie godzin religii – planować 1 godzinę czy 2 godziny religii w nowym roku szkolnym?

 

 V CZĘŚĆ – dyskusja, pytania uczestników.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.