KOMPENDIUM PROFESJONALNEGO DYREKTORA I WICEDYREKTORA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

27.09.2024r. 12:00-15:30 – MODUŁ I

25.10.2024r. 12:00-15:30 – MODUŁ II

22.11.2024r. 12:00-15:30 – MODUŁ III

CENA SZKOLEŃ:

1 SPOTKANIE – 370zł
2 SPOTKANIA – 660zł
PAKIET 3 SPOTKAŃ – 950zł

ADRESACI WARSZTATU:

Warsztat przeznaczone jest dla dyrektorów, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.

FORMA WARSZTATU:

Spotkanie online w formie warsztatowej.

W RAMACH WARSZTATU OTRZYMASZ:

– opiekę i doradztwo Wykładowcy od strony prawnej i praktycznej w ramach omawianych wszystkich zagadnień,

 

– przykładowe wzory dokumentów m.in. regulaminów, procedur, zasad, raportów, arkuszy roboczych, sprawozdań, decyzji administracyjnych, komunikatów, uchwał i protokołów w ramach omawianej tematyki oraz zostaną omówione studia przypadków w ramach wybranych kwestii,

 

– certyfikat ukończenia warsztatu.

CEL SZKOLENIA:

Dyrektor placówki oświatowej w swojej codziennej pracy dbając o podnoszenia jakości pracy placówki i kreując kierunki jej rozwoju ma wiele zadań i obowiązków związanych z profesjonalnym zarządzaniem długofalowym tzw. strategicznym jak i zarządzaniem bieżącym tzw. operacyjnym dotyczącym funkcjonowania placówki w obszarze: kształcenia, wychowania i opieki, a także bezpieczeństwa, kadr, finansów, ochrony zasobów, gospodarki rzeczowo-materiałowej, itd.

 

Na szkoleniu będą przekazane najważniejsze informacje, dotyczące profesjonalnej organizacji pracy w roku szkolnym 2023/2024 i przygotowania organizacji na rok 2024/2025.

 

Dobrze zarządzana placówka oświatowa to placówka zorganizowana systemowo. Uczestnik na szkoleniu dowie się jak zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką:

 

  • prawidłowo dokumentować pracę placówki we wszystkich najważniejszych jej aspektach,

 

  • optymalizować zadania z zakresu kontroli zarządczej,
  • efektywnie prowadzić nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki i nauczycielami (zostaną przedstawione prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli i Dyrektora),
  • racjonalnie zatrudniać i prowadzić cały proces zatrudnienia i zwalniania pracowników w placówce,
  • rozumieć swoją odpowiedzialność z zakresu finansów oświatowych, jak optymalizować budżet i systematycznie monitorować poprawność wpisów w systemie SIO2,
  • poprawnie administrować placówką w zakresie: gospodarki rzeczowo-materiałowej, gospodarki finansowej, ochrony danych osobowych czy bezpieczeństwa w placówce.

 

Dowiesz się jak przygotować profesjonalnie dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące i zakończenie roku szkolnego oraz jak przygotować się na kolejny rok. Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje dokumentów w szkole– zapraszamy!

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Zarządzanie placówką oświatową – zagadnienia strategiczne i kontrola zarządcza.

 

1. Zarządzanie placówką oświatową i prawo wewnątrzszkolne. 1,5h
– Zasady tworzenia aktów prawa i ich systematyzacja;
– Statut – jego budowa, nowelizacja i ujednolicanie;
– Koncepcja pracy szkoły a roczny plan pracy;
– Arkusz organizacyjny i jego aneksy jako drogowskaz pracy w placówce;
– Regulaminy, procedury, polityki i zasady obowiązujące w placówce w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym;
– Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory, przykładowe schematy i układy protokołów, budowa i wzory uchwał);
– KPA – decyzje administracyjne Dyrektora (wzory decyzji administracyjnych);
– Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń i komunikatów);
– Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (m.in. księgi uczniów, wychowanków, dzienniki zajęć, arkusze ocen);
– Procedury awansu zawodowego (terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)

 

2. Kontrola zarządcza – obowiązki prawne i praktyka. 1,5h
– Zakres i pojęcie kontroli zarządczej;
– Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą;
– Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej;
– Standardy kontroli zarządczej w placówce: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena;
– Obowiązki w zakresie wyznaczania celów i planowania zadań; roczny plan działalności wg rozporządzenia MF z 2010 r.;
– Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności; składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce
– źródła zapewnienia;
– Etapy zarządzania ryzykiem w działalności placówki; samoocena systemu kontroli zarządczej – celowość i korzyści;
– Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w placówce.

 

3. Nadzór pedagogiczny – obowiązek i optymalizacja procesu. 1,5h
– Formy nadzoru pedagogicznego (kontrola w 3 formach, obserwacja i wspomaganie nauczycieli, arkusze kontroli, arkusze obserwacji);
– Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola);
– Przedstawianie wyników, formułowanie wniosków, i rekomendacji z nadzoru, dokumenty w nadzorze pedagogicznym (przykładowe raporty oraz sprawozdania);
– Obserwacja jako metoda badawcza (rodzaje obserwacji, dane w obserwacji – ilościowe i jakościowe, opinie i fakty w obserwacji, dyspozycje do obserwacji).

 

Moduł II – Zarządzanie procesami w placówce w zakresie: opieka, wychowanie, dydaktyka i bezpieczeństwo.

 

1. Zadania, obowiązki, odpowiedzialność i ocena pracy Dyrektora/Wicedyrektora, Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 1,5h
– Prawa i obowiązki Dyrektora i nauczyciela wynikające z Prawa Oświatowego, Ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy i inne.;
– Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy;
– Szczególne uprawnienia nauczyciela – prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych – wynikające z przepisów oświatowych i Kodeksu Karnego;
– Odpowiedzialność nauczyciela wynikająca z Kodeksu Cywilnego – dobra osobiste; odpowiedzialność dyscyplinarna; odpowiedzialność pracownicza: materialna i porządkowa nauczyciela;
– Zadania i obowiązki nauczycieli w związku z działalnością statutową szkoły tj. działalnością dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą oraz działalnością z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego itp.;
– Ocena pracy nauczyciela, a ocena dorobku zawodowego;
– Obowiązki nauczycieli wynikające z aktów wykonawczych do ustaw;
– Obowiązek dokształcania i doskonalenia nauczycieli wynikający z prawa oświatowego;
– Odpowiedzialność Dyrektora w zorganizowaniu dokształcania i doskonalenia nauczycieli w placówce;
– Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora placówki oświatowej;
– Odpowiedzialność karno-skarbowa Dyrektora placówki oświatowej;
– Ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny).

 

2. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora/Wicedyrektora w procesie – kształcenie i rozwój – 1,5h
– Proces uczenia się oraz jego elementy i czynniki w kontekście przykładowych zadań i odpowiedzialności Dyrektora/Wicedyrektora;
– Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych (budowa sprawdzianów, , poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań);
– Analizy egzaminów zewnętrznych w tym wnioskowanie na podstawie wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań;
– Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania;
– Zadania zespołów przedmiotowych, kontrola i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem;
– Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne; nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją, budowanie wymagań edukacyjnych i dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów ze SPE;
– Podnoszenie jakości pracy szkoły/ przedszkola. Narzędzia informatyczne wspierające procesy dydaktyki i rozwoju uczniów – rola i zadania.

 

3. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora/Wicedyrektora w procesie – bezpieczeństwo, wychowanie i opieka. 1,5h
– Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w placówce (m.in. postępowania w sytuacjach trudnych zagrażającym zdrowiu bądź życiu wychowanków, uczniów i pracowników);
– Pomoc psychologiczna – pedagogiczna i kształcenie specjalne (rozpoznawanie indywidualnych potrzeb, systemowe diagnozy wychowawcze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, programy zająć ppp, dostosowań, IPET-ów), kontrola procesów (przykładowe arkusze kontroli procesów świadczenia ppp i kształcenia specjalnego);
– Program wychowawczo – profilaktyczny/program wychowawczy: procedury tworzenia i zatwierdzania programu; zadania specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego zatrudnionych w placówce oraz nadzór nad ich działaniami;
– Zadania wychowawcy klasy, w tym: analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów, dokumentowanie działań i nadzór nad

 

Moduł III – Zarządzanie kadrowo-finansowo-materiałowe w placówce oświatowej.

 

4. Prawo pracy i procesy kadrowe w placówce oświatowej. 1,5h
– Kodeks Pracy a pragmatyka zawodowa, zasady wzajemnego stosowania;
– Zmiany w Kodeksie Pracy i zmiany w Karcie Nauczyciela, Zatrudnienie na podstawie Kodeksu cywilnego kiedy i na jakich zasadach w placówkach publicznych i niepublicznych. Kodeks pracy, a ustawa o pracownikach samorządowych;
– Inne formy świadczenia pracy, umowy B&B, Regulamin pracy – zmiany z uwzględnieniem pracy w systemie stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym;
– Proces zatrudnienia: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian dotyczących kwalifikacji nauczycieli;
– zmiana treści stosunku pracy – na podstawie Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
– Formy zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
– Dokumentacja procesu zatrudnienia nauczycieli i pracowników samorządowych;
– Wolny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w placówce (przykładowy Regulamin naboru. Regulamin ocen okresowych);
– Akta osobowe w myśl nowych przepisów (obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych);
– Katalog spraw pracowniczych: urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe i inne.;
– Czas pracy – definicja czasu pracy, systemy czasów pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, nieobecności, godziny nadliczbowe u nauczycieli;
– Wynagradzanie nauczycieli i innych pracowników;
– Nieprawidłowości przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej;
– Dobre praktyki w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. doskonalenie i dokształcanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – obowiązek i prawo.

 

5. Finanse publiczne w pracy Dyrektora. System Informacji Oświatowej (SIO) – prawo i praktyka. 1,5h
– Zarys finansów oświatowych: jednostka oświatowa w systemie sektora finansów publicznych;
– Znaczenie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych;
– Planowanie środków pieniężnych na realizację zadań oświatowych oraz zasady dokonywania zmian w planach finansowych;
– Zasady gospodarki finansowej, zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych, w tym umiejętność analizy danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- 28S o wydatkach budżetowych;

– Zasady konstruowania ekonomicznie efektywnego arkusza organizacyjnego;
– Przydzielanie godzin nauczycielom z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego oraz dodatków uznaniowych, a także inne aspekty decydujące o efektywnym arkuszu organizacyjnym;
– Zasady prowadzenia ewidencji wydanych procedur przez Dyrektora (zarządzeń, instrukcji) wraz ze szczegółowym wykazem procedur, jakie powinny funkcjonować w każdej placówce;
– Dokumentowanie działalności innych organów szkoły tj. rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego;
– Odpowiedzialność Dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (na przykładach);
– Zarys systemu SIO2: celowość systemu SIO2, dane subwencyjne i sprawozdawcze w systemie SIO2 jako najważniejsze zadanie Dyrektora i organu prowadzącego w finansowaniu oświaty;
– Aspekt prawny i praktyczny przekazywania danych do bazy SIO2 w module Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze – problemy i błędy;
– Prowadzenie dokumentacji SIO2, obowiązek potwierdzania danych w systemie SIO2 i wynikająca z tego odpowiedzialność, subwencja oświatowa 2023 r. i prognoza na rok 2024 r.– wytyczne MEiN i nowe przepisy prawa.

 

6. Zarządzanie i administracja w placówce oświatowej. Gospodarka materiałowo- rzeczowa.
– Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej;
– Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wewnętrzne regulacje (trwały zarząd, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, samoistny właściciel);
– Zasady administrowania nieruchomością;
– Zarządzanie składkami rzeczowymi majątku trwałego i obrotowego;
– Organizowanie inwentaryzacji majątku szkoły: podstawy prawne, tok postępowania, wewnętrzne regulacje (przykładowa dokumentacja przebiegu procesu);
– Gospodarka finansowa placówki, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
– Administrowanie systemami informatycznymi; bezpieczne i higieniczne warunki pracy i in.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.