KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na dyrektorów.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia będzie przygotowanie kandydatów do konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej. Temat zostanie omówiony od strony kandydata na dyrektora jak i od strony organu prowadzącego organizującego konkurs.

 

Omówione i zaprezentowane zostaną:

 • – obowiązujące przepisy prawne dotyczące konkursu na dyrektora oraz zaktualizowane zagadnienia praktyczne związane z konkursem,
 • – zasady opracowania cząstkowej oceny pracy dyrektora,
 • – metodyka formułowania koncepcji pracy jednostki na stanowisku dyrektora,
 • – wymagane dokumenty oraz procedura przeprowadzenia konkursu,
 • – dokumenty do powierzenia stanowiska dyrektora wynikające z czynności pracodawcy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Przegląd przepisów prawnych:

– regulacje dla przystępujących kandydatów (konkurs w przepisach prawa oświatowego- wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom),

– regulacje przebiegu konkursu (powierzanie stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym, archiwizacja dokumentacji  po konkursowej),

 

 1. Wymagania i obowiązki kandydata do ubiegania się o stanowisko dyrektora

-wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na dyrektorów, zaświadczenia i oświadczenia niezbędne do dokumentacji konkursowej, obowiązkowe zaświadczenie lekarskie

– formułowanie dokumentacji konkursowej: przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych, wzory dokumentów i zasady ich uzupełniania, analiza przygotowanych dokumentów pod względem prawnym i merytorycznym

 

 1. Koncepcja pracy przedszkola/szkoły/placówki

– opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły/placówki: założenia do koncepcji rozwoju jednostki, redagowanie przykładowych zapisów koncepcji, uzasadnienie przystąpienia do konkursu – motywy/priorytety/cele, szczegółowe elementy dokumentu koncepcja pracy tj.: diagnoza – stan obecny jednostki, możliwości/zasoby, obszary: dydaktyka, wychowanie i opieka, organizacja i zarządzanie, zadania do zrealizowania, współpraca, podsumowanie.

 

 1. Cząstkowa ocena pracy dyrektora:

-podstawa prawna i praktyczne ujęcie zagadnienia: zakres zadań podlegających ocenie organu prowadzącego oraz organu nadzoru, procedura wszczęcia postępowania, wniosek o dokonanie oceny cząstkowej, wypracowywanie porozumienia organu nadzoru z organem prowadzącym w sprawie ustalenia oceny; rozbieżności przy wypracowywaniu porozumienia dotyczące ustalenia oceny pracy dyrektora, pisemne zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, odwołania.

 

 1. Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły/placówki.

– przygotowanie ogłoszenia o konkursie i jego udostępnianie, informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, powołanie i skład komisji konkursowej, członkowie komisji z ramienia JST, zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej, związki zawodowe w komisji konkursowej.

 

 1. Przebieg postępowania w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola/ szkoły/placówki:

– przedstawienie składu komisji i porządku obrad, wybór protokolanta, uwierzytelnienie zgodności składu komisji konkursowej, analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów – uchwała dopuszczająca kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, uwzględnienie wymogów, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora – analiza wymagań w stosunku do rodzaju szkoły/placówki, prezentacja każdego z kandydatów odrębnie przed komisją konkursową według zasad przyjętych przez komisję, wyłonienie kandydata w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów – wzór karty do głosowania, protokół z posiedzenia komisji konkursowej- wzór, powiadomienie kandydatów o rozstrzygnięciu prac komisji konkursowej;  czynności przewodniczącego po zakończeniu obrad komisji konkursowej: powiadomienie organu prowadzącego o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazanie dokumentacji postępowania konkursowego; zatwierdzenie konkursu przez organ prowadzący, unieważnienie konkursu- przyczyny, powierzenie stanowiska dyrektora, archiwizowanie sprawy po konkursowe w świetle przepisów

 

 1. Pytania i odpowiedzi.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.