KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. PRAKTYCZNE PRZYGOTOWYWANIE I AKTUALIZOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W 2024 ROKU + AKTUALNE WZORY DOKUMENTÓW

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

10.06.2024r. 12:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów oraz wszystkich pracowników, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce oświatowej.

FORMA SZKOLENIA:

Mini-wykład, weryfikacja i pomoc w przygotowaniu dokumentacji, opisu standardów, sprawozdań z zakresu kontroli zarządczej, opracowywanie procedury zarządzania ryzykiem, analiza SWOT, Mapa ryzyka itp.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

W styczniu 2024 r. minęło 14 lat od wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej w instytucjach finansów publicznych. Czas ten został wykorzystany lepiej lub gorzej przez placówki oświatowe na wdrożenie rozwiązań zarządczych odpowiadających wymaganiom stawianym przez Ministra Finansów. W wielu przypadkach wdrożenie to zostało przeprowadzone nie do końca właściwie. Wiele jednostek oświatowych sprowadziło kontrolę zarządczą jedynie do grupy rozwiązań określonych
w procedurach wewnętrznych, skoncentrowanych na szczegółowych procesach (księgowość, zamówienia publiczne, itp.). Wiele jednostek traktuje obowiązki z zakresu kontroli zarządczej, jako konieczność przygotowania rozwiązań, które „zadowolą” kontrole zewnętrzne, a nie jako działania, które mają wnieść wartość dodaną do funkcjonowania danej jednostki. W dzisiejszej rzeczywistości w ciągłej zmianie w ustawodawstwie i działaniach rządu w dziedzinie oświaty – każdy Dyrektor placówki oświatowej musi na co dzień zmierzać się z przygotowaniem, wdrożeniem oraz ciągłą aktualizacją „wszelkiej dokumentacji” w placówce.

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Przybliżenie i przypomnienie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych (od strony praktycznej) dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Szkolenie ma na celu podsumowanie i przeanalizowanie przepisów i wytycznych o kontroli zarządczej z podkreśleniem błędów we wdrażaniu tych rozwiązań popełnianych przez placówki oświatowe w latach 2010 – 2024, a także kompleksowe uzupełnienie dokumentacji.

 

Szkolenie z kontroli zarządczej ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności m.in. na temat standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – głownie w placówce oświatowej, zarządzania ryzykiem oraz samooceny systemu kontroli zarządczej. Uczestnik dowie się jak wyeliminować błędy, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w placówkach oświatowych. Zostanie przedstawiony optymalny sposób prowadzenia dokumentacji w ramach kontroli zarządczej w szkole/placówce. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO i inne, oraz praktyczne wskazówki jak przygotować się do takiej kontroli

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I – Zagadnienia prawne

 

 1. Przegląd aktów prawnych w ramach kontroli zarządczej w instytucjach finansów publicznych na przełomie lat 2010-2024.
 2. Ustawa o finansach publicznych – najnowsze wytyczne.
 3. Przepisy prawne obowiązujące w placówkach oświatowych i ich wpływ na system kontroli zarządczej w placówce.

 

Część II – Warsztaty praktyczne

 

 1. Pojęcie kontroli zarządczej i jej rola w placówce oświatowej – w ujęciu praktycznym.
 2. Różnice między kontrolą, a audytem, między kontrolą finansową, a kontrolą zarządczą.
 3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej tj. organ prowadzący, a placówka oświatowa.
 4. Standardy kontroli zarządczej w placówce oświatowej:
  a) środowisko wewnętrzne;
  b) cele i zarządzanie ryzykiem;
  c) mechanizmy kontroli;
  d) informacja i komunikacja;
  e) monitorowanie i ocena.
 5. Obowiązki w zakresie wyznaczania celów i planowania zadań w roku 2024 Dyrektora placówki oświatowej.
 6. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej.
 7. Przygotowanie rocznego planu działalności według obowiązujących przepisów.
 8. Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.
 9. Realizacja rocznego planu działalności – zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania jednostką.
 10. Roczny plan działalności jednostki a zadania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
 11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce – źródła zapewnienia.
 12. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności placówki oświatowej:
  a) wyznaczanie celów i planowanie zadań – WARSZTATY;
  b) identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym – WARSZTATY;
  c) identyfikacja zadań jako procesów;
  d) identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach)                    – WARSZTATY;
  e). analiza ryzyka (ich przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka) – WARSZTATY;
  f) mapa ryzyka, tolerowany poziom ryzyka;
  g) reakcja na ryzyko – planowanie metod przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka – WARSZTATY;
  h) raportowanie i ocena adekwatności systemu – rola samooceny i audytu wewnętrznego.
 13. Samoocena systemu kontroli zarządczej – korzyści i ograniczenia; etapy postępowania.
 14. Samoocena kontroli zarządczej dla kierownictwa placówki oświatowej- WARSZTATY.
 15. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w placówce oświatowej.
 16. Optymalizacja procesów w ramach prowadzenia kontroli zarządczej –dobre praktyki. Teczka Kontroli zarządczej czyli jak prowadzić dokumentację KZ
 1. Podsumowanie – najważniejsze decyzje Dyrektora do podjęcia w placówce oświatowej.

 

Część III – Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie kontroli zarządczej

 

 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do samokontroli wewnętrznej, kontroli organu prowadzącego, Najwyższej Izby Kontroli i innych.
 2. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądowe.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.