OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ROKU 2023/2024. PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ OCENA PRACY NAUCZYCIELI I DYREKTORA OD 1 WRZEŚNIA 2023R. W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

30.04.2024r. 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, Nauczycieli i Dyrektorów.

FORMA SZKOLENIA:

Przeprowadzenie szkolenia on-line z zakresu praw i obowiązków oraz oceny pracy Nauczycieli i Dyrektorów, Organów prowadzących w niepublicznej placówce oświatowej.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Ocena pracy nauczyciela, jest jednym z ważnych zadań Dyrektora placówki oświatowej również w niepublicznej placówce oświatowej. Ocena pracy zawsze powinna być obiektywna i rzetelna, aby być mechanizmem podnoszącym jakość pracy placówki.

 

Od września 2022 r. nastąpiły zmiany systemowe dotyczące procedury oceny pracy nauczyciela.

 

Od września 2023 r. przepisy zostały doprecyzowane i uszczegółowione w zakresie oceny pracy nauczyciela.

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym oraz nowe rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie
oceny pracy zobowiązują Dyrektora do nowego podejścia do oceny pracy nauczycieli jak i oceny swojej pracy.

 

Nowe regulacje wprowadziły w ocenie pracy po raz pierwszy novum tzn. podział na: kryteria podstawowe i dodatkowe, które mają zmotywować do podniesienia umiejętności praktycznych. Powiązano ocenę z awansem i sposobem zatrudnienia nauczyciela rozpoczynającego pracę.

CEL SZKOLENIA:

– przedstawienie jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny zorganizować nową ocenę pracy nauczycielowi/dyrektorowi w niepublicznej placówce niepublicznej oraz wszystkie zmiany od września 2023 r.

 

– omówienie zasad spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli, odnosząc się do określonej rozporządzeniem punktacji,

 

– przedstawienie sposobu spełniania kryteriów przez nauczyciela/dyrektora, które pozwolą na uzyskanie przez niego wysokiej oceny swojej pracy,

 

– przedstawienie dokumentacji tj. kart oceny pracy, pisma, informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, informacje o wybranym kryterium dodatkowym, o terminie odczytania projektu oceny pracy wraz z projektem oceny i inne.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacje prawne w zakresie oceny pracy nauczyciela/dyrektora – zmiany w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) i nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela/dyrektora z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).

 

2. Regulacje prawne w zakresie oceny pracy nauczyciela/dyrektora – zmiany w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 28 lipca 2023 r. która weszła w życie 6 września 2023 r.

 

3. Procedura ustalania oceny pracy i procedura odwoławcza od ustalonej oceny
– zadania i obowiązki nauczyciela/dyrektora, warunki niezbędne, terminy oraz obowiązująca dokumentacja.

 

4. Kryteria podstawowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela/dyrektora
a) Analiza podstawowych i dodatkowych kryteriów oceniania,
b) Opis kryteriów ze wskazaniem działań oraz niezbędna dokumentacja nauczyciela,
c) Opis kryteriów podstawowych i dodatkowych oraz zasady punktacji, procenty i skala ocen.

 

5. Powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela
a) Obowiązkowa ocena pracy w czasie przygotowania do zawodu jako warunek awansu na nauczyciela mianowanego,
b) Obowiązkowa ocena pracy w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego jako warunek awansu na nauczyciela dyplomowanego,
c) Ocena pracy nauczyciela dyplomowanego – obowiązkowa czy nie?
d) Obowiązkowa ocena pracy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
e) Ocena pracy nauczyciela na wniosek.

 

6. Nowe zasady zatrudnienia a nowy awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela.
a) Kiedy umowa na czas określony, a kiedy umowa na czas nieokreślony,
b) Inne przypadki zawierania stosunku pracy uzależnione od pozytywnej lub negatywnej oceny pracy.

 

7. Uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów w zakresie oceny pracy nauczyciela od września 2023 r.

 

8. Podsumowanie. Dobra praktyka. Pytania i wnioski.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.