ORGANIZACJA PRACY ORAZ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

13.08.2024r 8:00-15:30

27.08.2024r 8:00-15:30

5.09.2024r 8:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół/przedszkoli i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat online.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– prezentacja oraz przykładowe wzory i procedury w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego w wersji pdf.,

 

– przykładowy Roczny plan pracy przedszkola/szkoły, Plan nadzoru 2024/25, Przykładowe narzędzia do przeprowadzania kontroli, wspomagania oraz obserwacji działań placówki.

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

W roku szkolnym 2024/2025 plan nadzoru pedagogicznego i roczny plan pracy placówki jak co roku trzeba będzie przygotować w pierwszych tygodniach września.

 

Bardzo ważne będzie profesjonalne przygotowanie nauczycieli, rodziców i uczniów do pracy w nowym roku szkolnym. W nowym planie nadzoru należy uwzględnić w działaniach każdej placówki Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025 r. z dn. 13.06.2024r. ogłoszone przez Ministra MEN.

 

Na szkoleniu zostaną podane informacje na temat zmian w prawie oświatowym w nowym roku szkolnym 2024/2025.

CELE WARSZTATU:

– podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie nadzoru nad placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

 

– przedstawienie aktualnych przepisów prawnych, jakie regulują zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego, wewnętrznego i zewnętrznego w praktycznym ujęciu,

 

– zapoznanie się z przysługującymi uprawnieniami i obowiązkami w związku z prowadzonym nadzorem pedagogicznym,

 

– przeanalizowanie dokumentów z zakresu organizacji pracy i nadzoru w placówce oraz omówienie przykładowych dokumentów o jakie możemy zostać poproszeni przez kontrolerów z kuratorium,

 

– zaprezentowanie wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego roku 2023/2024 w kontekście zmian w prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty, karcie nauczyciela itp. w poprzednim roku szkolnym oraz pobytu dzieci ukraińskich uchodźców w polskich placówkach oświatowych,

 

– propozycje planu zebrania sierpniowego z Radą pedagogiczną,

 

– przeanalizowanie i ewentualna modyfikacja strategicznego planu pracy oraz przedstawienie rocznego planu pracy w kontekście dzisiejszych i przyszłych wyzwań prawnych i społecznych.

 

– przedstawienie plan nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy na rok szkolny 2024/2025,

 

– omówienie niezbędnej dokumentacji z zakresu organizacji pracy i nadzoru pedagogicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Tytułem wstępu:

 

I. Podsumowanie pracy i nadzoru pedagogicznego 2023/2024. Wnioski i wyniki z nadzoru na rok szkolny 2023/2024.

 1. Podsumowanie pracy i nadzoru pedagogicznego w szkole/przedszkolu za rok szkolny 2023/2024.
  a. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 i Informacje o działalności szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.b. Formy nadzoru: obserwacja, kontrola, wspomaganie – praktyczne podejście.c. Sposoby wykorzystania wyników z nadzoru w kolejnym roku– przykłady.

 

 1. Sierpniowe zebranie z Radą Pedagogiczną oraz przedstawienie wniosków i wyników z nadzoru 2023/24.

 

II. Przepisy prawa MEN w nowym roku szkolnym 2024/2025 w kontekście organizacji pracy i sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Część główna:

 

III. Planowanie pracy placówki w roku 2024/2025

  1. Strategiczny plan pracy – modyfikacji i aktualizacja
  2. Roczny plan pracy – wytyczne i rekomendacje w nowym roku

 

IV. Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szk. 2024/2025 w praktyce placówki oświatowej.

 

 1. Konstruowanie strategicznego i rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mijającego roku szkolnego 2023/2024 i nadchodzącego roku 2024/2025.
 2. Strategiczny i roczny plan pracy z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej i kompetencji przyszłości.
 3. Organizacja pracy szkoły w roku szk. 2024/2025 – zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli.

 

V. Źródła informacji do planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.

 

VI. Nadzór pedagogiczny placówki oświatowej 2024/2025 – warsztat praktyczno-prawny. Dobre praktyki zarządzania placówką.

 1. Przepisy prawa dotyczące nadzoru pedagogicznego w ujęciu praktycznym.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego – zakres i wytyczne.
 3. Planowanie planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
 4. Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz kontrola przebiegu i efektów procesów kształcenia i wychowania działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej placówki oświatowej.
 5. Obserwacja w nadzorze pedagogicznym.
 6. Wspomaganie nauczycieli placówki oświatowej w realizacji ich zadań.
 7. Uwzględnienie w planie nadzoru planowych kontroli Kuratora Oświaty i Najwyższej Izby Kontroli.
 8. Uwzględnienie w nadzorze wniosków i wyników z nadzoru z poprzedniego roku
 9. Niezbędna dokumentacja – omówienie:a. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły/przedszkola – wzórb. Narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – wzory arkuszy kontroli, arkusze obserwacji zajęć, listy kontrolne dc formuły rozmów z nauczycielami, rodzicami… itp.

 

VII. Pytania i wnioski. Podsumowanie.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.