PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ORAZ WNIOSKI I WYNIKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

13.06.2024r 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat jest skierowane do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych, prezentację oraz wnioski i wyniki z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2023/2024

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Od roku szkolnego 2023/2024 r. – w wyniku zmian w Ustawie  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w tym zmiany w ustawie Prawo Oświatowe), która została podpisana 14 sierpnia 2023 r. przez Prezydenta RP i weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia – nastąpiło wzmocnienie nadzoru nad przedszkolami, szkołami i placówkami niepublicznymi.

 

Ustawa umożliwia Kuratorowi oświaty wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, szkole lub placówce niepublicznej oraz określa konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia.

 

„Wykonywanie w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia. Niezrealizowanie polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie skutkowało wykreśleniem z ewidencji danej szkoły lub placówki. Wykreślenie z ewidencji będzie następowało z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 172 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo oświatowe” – czytamy w uzasadnieniu projektu z 18 lipca 2023 r. ustawy zmieniającej KN oraz niektórych innych ustaw.

 

Dlatego tak ważne jest, aby jednostka niepubliczna jeszcze bardziej zadbała
o wypełnienie obowiązków wynikających z prawa oświatowego tj. działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i przygotowała poprawnie dokumentację potwierdzającą te działania.

 

W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy cykl szkoleń i warsztatów dedykowanych placówkom niepublicznym.

 

Jednym z tematów jest temat: PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ORAZ WNIOSKI I WYNIKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ.

 

Zbliża się koniec roku szkolnego 2023/2024 nadszedł więc czas, aby podsumować pracę niepublicznego przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w postaci wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola/szkoły za rok szkolny 2023/2024.

 

W myśl art. 69 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, Dyrektor jest zobowiązany „nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego” przedstawić Radzie Pedagogicznej „ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”.

 

Celem szkolenia będzie podsumowanie roku szkolnego 2023/2024 z uwzględnieniem: zmian prawnych, które weszły w tym roku szkolnym, kierunków polityki oświatowej państwa, klasyfikacji i promocji uczniów polskich i ukraińskich uchodźców, zebrania podsumowującego pracę w niepublicznym przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne w roku szkolnym 2023/2024 w kontekście konstruowania wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego w niepublicznej szkole
i przedszkolu.

 

1) Kierunki Realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 – praktyczne podejście do kierunków polityki oświatowej.

2) Przepisy prawa i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego od roku szkolnego 2023/2024 – przypomnienie zmienionych przepisów w kontekście niepublicznej placówki.

3) Przepisy w zakresie organizacji kształcenia uczniów-ukraińskich uchodźców w roku 2023/2024 r.

 

II. Zebranie podsumowujące pracę niepublicznego przedszkola/szkoły/placówki w roku szkolnym 2023/2024: Dyrektor-Rada Pedagogiczna.

 

1) Organizacja pracy Rady Pedagogicznej w  roku szkolnym 2023/2024 – analiza syntetyczna.

2) Rada klasyfikacyjna i Rada podsumowująca pracę przedszkola/szkoły/placówki – prawo i praktyka oraz przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie klasyfikacji i promocji.

3) Zebranie Rady pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy niepublicznego przedszkola/szkoły/placówki za rok 2023/2024.

4) Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku 2023/2024 w niepublicznym przedszkolu/szkole/placówce.

 

III. Informacje podsumowujące z działalności niepublicznego przedszkola/szkoły/placówki oraz ogólne wnioski i wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku 2023/2024.

 

IV. Dokumentacja sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 – obowiązkowa i fakultatywna w niepublicznym przedszkolu/szkole/placówce.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.