PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. OBOWIĄZKI DYREKTORA W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

10.05.2024r. 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

– 350zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat adresowany jest do osób zarządzających, dyrektorów, sekretarzy i pracowników administracyjnych w niepublicznej placówce oświatowej.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia niepublicznej placówki oświatowej tj. spraw sekretariatu i archiwum oraz kompleksowego zarządzania całą dokumentacją ze szczególnym uwzględnieniem spraw w zakresie dydaktyki, opieki, wychowania, bezpieczeństwa oraz spraw kadrowych, finansowych i materiałowych tej placówki.

 

Dzięki praktycznemu warsztatowi uczestnik uzyska   najnowszą  niezbędną,  wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia:

 • – sekretariatu i archiwum oraz dokumentacji z tego zakresu (tj. instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja archiwum/składnicy akt – jako rekomendowane dokumenty dla placówki niepublicznej);
 • – działów merytorycznych oraz dokumentacji z tego zakresu (m.in. działalność podstawowa tj. dydaktyka, opieka, wychowanie, bezpieczeństwo oraz kadry, finanse, gospodarka materiałowa, inwestycje i rozwój itd.)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Uzyskanie wiedzy i informacji prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją w niepublicznej placówce oświatowej.
  Rekomendacja wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej/składnicy akt, JRWA w niepublicznej placówce oświatowej, dokumentacja jawna i niejawna, informacja publiczna. a ochrona danych osobowych).
 1. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją według KPA i przepisów;
 2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji niepublicznej placówki oświatowej odpowiedzialnych za przyjmowanie, rejestrowanie, obieg dokumentów i ich archiwizacje w niepublicznej placówce;
 3. Praktyczna wiedza w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony danych osobowych i RODO oraz zabezpieczania dokumentacji jawnych i niejawnych;
 1. Nabycie umiejętności zarządzania w formułowaniu dokumentów, regulaminów, procedur i instrukcji w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji niepublicznej placówki;
 1. Nabycie umiejętności poprawnego redagowania pism i tworzenia przykładowych regulaminów, procedur, instrukcji do wdrożenia we własnej placówce oraz stosowania zasad savoir-vivre i etykiety w przygotowaniu dokumentacji urzędowej i systemu identyfikacji wizualnej niepublicznej placówki oświatowej.
 2. Analiza i weryfikacja dokumentacji niepublicznej placówki oświatowej w zakresie działalności podstawowej tj. dydaktyka, opieka i wychowanie oraz dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 3. Analiza i weryfikacja dokumentacji niepublicznej placówki oświatowej w zakresie dokumentacji kadrowo-płacowej procesu zatrudniania, przenoszenia i zwalniania pracownika ( m.in. umowy, pisma obowiązujące), prowadzenie akt osobowych – dodatkowa kat. E od wiosny 2023 r.; ewidencja czasu pracy;
 4. Analiza i weryfikacja dokumentacji w zakresie finansowo-księgowym w kontekście zadań placówki oświatowej. Współpraca z biurem rachunkowym, kancelarią prawno-podatkową. Rozliczanie dotacji – zarys dokumentacji.
 5. Analiza i weryfikacja dokumentacji placówki oświatowej w zakresie działalności gospodarki materiałowej, dokumentacja rozwojowo-inwestycyjnej itp.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I: Zarządzanie dokumentacją niepublicznej placówki oświatowej w aspekcie praktyczno-prawnym.

 

1.      Profesjonalny sekretariat.

 

 • 1. Zarządzanie informacją i dokumentacją w niepublicznej placówce oświatowej.

 

 • 2. Bezpieczny przepływ dokumentów w niepublicznej placówce oświatowej (ochrona danych osobowych, zasady ochrony informacji jawnych i niejawnej, prawne, organizacyjne i zarządcze wytyczne udostępniania informacji publicznych w kontekście prawa administracyjnego KPA itp.).

 

 • 3. Rekomendowane nieobowiązkowe dokumenty w niepublicznej placówce oświatowej tj. Instrukcja kancelaryjna, Systemy kancelaryjne w niepublicznej placówce oświatowej. Zasady obiegu pism urzędowych– KPA itp.

 

 • 4. JRWA i jego zastosowanie w niepublicznej placówce oświatowej. Dlaczego warto?

 

 • 5. Rodzaje korespondencji urzędowej. Zasady poprawnego redagowanie pism, zasady savoir-vivre w placówce oświatowej. Struktura pisma i standaryzacja tekstu.

 

 • 6. Nowoczesne sposoby komunikowania się zgodne z

 

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej w niepublicznej placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa i rekomendacjami.

 

 

2.      Profesjonalna niepubliczna placówka oświatowa. Zarzadzanie dokumentacją merytoryczną w niepublicznej placówce oświatowej.

 

Analiza katalogu dokumentacji merytorycznej w niepublicznej placówce oświatowej:

 • 1.  Dokumentacja podstawowa: dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza (tj. statut, arkusz organizacyjny, roczny plan pracy i plan nadzoru, program profilaktyczno- wychowawczy – szkoła, program wychowawczy – przedszkole, szkolne plany nauczania, księga ucznia, dzienniki zajęć podstawowych i dodatkowych, arkusze ocen, itd.
 • 2. Dokumentacja kadrowo-płacowa (tj. akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowy z pracownikami, procesu zatrudniania i zwalniania, urlopy, rozliczanie godzin nadliczbowych, nieobecności, wynagradzanie pracowników )
 • 3. Dokumentacja finansowo-księgowa i współpraca z biurem rachunkowo-podatkowo-prawnym. Dokumentacja w związku z pobieraną dotacja oświatową.

 

 • 4. Pozostała dokumentacja w niepublicznej placówce oświatowej:
  • – Dokumentacja z zakresu gospodarki materiałowej (tj. prowadzenie in. inwentaryzacji i spisów z natury).
  • – Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczny uczeń, pracownik, budynek i otoczenie placówki, bezpieczne wyjścia i wycieczki itp.
  • – Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych i RODO, informacji
  • – Dokumentacja rozwojowo-inwestycyjna placówki.

 

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji merytorycznej w niepublicznej placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa i rekomendacjami.

 

3.      Profesjonalne archiwum/składnica akt w niepublicznej placówce oświatowej.

 

 • 1. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji w placówce:
  • – Podstawa prawna w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentów,
  • – Kryteria podziału dokumentacji i jej wartość archiwalna,
  • – Oznaczanie i przechowywanie dokumentów,
  • – Wykaz akt i systemy archiwizacji,
  • – Obieg dokumentów w archiwum,
  • – Oznaczenie dokumentów przewodnich do prowadzonych spraw,
  • – Kategoryzacja dokumentów i okresy przechowywania,
  • – Ochrona danych w prowadzeniu dokumentacji archiwalnej,
  • – Archiwum i składnica akt – techniczne i logistyczne aspekty funkcjonowania,
  • – Kontrola archiwum zakładowego i składnicy akt,
  • – Funkcjonowanie i zasady przekazywania akt do archiwum państwowego.

 

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji archiwalnej w niepublicznej placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa i rekomendacjami.

 

Część II: Zarządzanie dokumentacją niepublicznej placówki oświatowej w aspekcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli organu nadzoru pedagogicznego – Kuratorium oświaty w zakresie prowadzenia działalności podstawowej tj. dydaktyka, opieka, wychowanie oraz bezpieczeństwo

 

 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli organu samorządu w zakresie prowadzonego nadzoru nad wydatkowaniem dotacji oświatowej

 

 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Archiwum Państwowego w zakresie prowadzenia archiwum/składnicy akt.

 

 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli: in Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sanepidu, Krajowej Administracji Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli itp.

 

 1. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądów.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.