PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

18.07.2024r. 9:00-13:00

14.08.2024r. 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

– 365zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, sekretarzy i pracowników administracyjnych publicznych i niepublicznych placówek.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia placówki oświatowej tj. spraw kancelarii i archiwum oraz kompleksowego zarządzania całą dokumentacją ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych, finansowych i materiałowych tej placówki.

 

Dzięki praktycznemu warsztatowi uczestnik uzyska najnowszą (niezbędną) wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia:
– kancelarii i archiwum oraz dokumentacji z tego zakresu (tj. instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja archiwum/składnicy akt);
– działów merytorycznych oraz dokumentacji z tego zakresu (m.in. działalność podstawowa tj. dydaktyka, opieka, wychowanie, bezpieczeństwo oraz kadry, finanse, gospodarka materiałowa, inwestycje i rozwój itd.)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Uzyskanie wiedzy i informacji prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją w placówce oświatowej (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna/składnicy akt, JRWA, dokumentacja jawna i niejawna, informacja publiczna. a ochrona danych osobowych,)

 

2. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją według KPA i in. przepisów;

 

3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji placówki oświatowej odpowiedzialnych za przyjmowanie, rejestrowanie, obieg dokumentów i ich archiwizacje w placówce;

 

4. Praktyczna wiedza w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony danych osobowych i RODO oraz zabezpieczania dokumentacji jawnych i niejawnych;

 

5. Nabycie umiejętności zarządzania w formułowaniu dokumentów, regulaminów, procedur i instrukcji w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji placówki;

 

6. Nabycie umiejętności poprawnego redagowania pism i tworzenia przykładowych regulaminów, procedur, instrukcji do wdrożenia we własnej placówce oraz stosowania zasad savoir-vivre i etykiety w przygotowaniu dokumentacji urzędowej i systemu identyfikacji wizualnej placówki oświatowej.

 

7. Analiza i weryfikacja dokumentacji placówki oświatowej w zakresie działalności podstawowej oraz dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

 

8. Analiza i weryfikacja dokumentacji placówki oświatowej w zakresie działalności podstawowej tj. dokumentacja kadrowo-płacowej tj. procesu zatrudniania, przenoszenia i zwalniania pracownika ( m.in. umowy, pisma obowiązujące), prowadzenie akt osobowych – dodatkowa kat. E od wiosny 2023 r.; ewidencja czasu pracy;

 

9. Analiza i weryfikacja dokumentacji w zakresie finansowo-księgowym w kontekście zadań placówki oświatowej i działalność jednostki rozliczeniowo-organizacyjnej tj. np. Centrum Usług Wspólnych czy innej;

 

10. Analiza i weryfikacja dokumentacji placówki oświatowej w zakresie działalności tj. gospodarki materiałowej, dokumentacja rozwojowo-inwestycyjnej itp.

PROGRAM SZKOLENIA:

Cześć I : Zarządzanie dokumentacja placówki w aspekcie praktyczno-prawnym.

 

1) Zarządzanie informacją i dokumentacją w placówce oświatowej.

 

2) Bezpieczny przepływ dokumentów w placówce oświatowej (ochrona danych osobowych, zasady ochrony informacji jawnych i niejawnej, prawne, organizacyjne i zarządcze wytyczne udostępniania informacji publicznych w kontekście prawa administracyjnego KPA itp.).

 

3) Instrukcja kancelaryjna, Systemy kancelaryjne w placówce oświatowej. Zasady obiegu pism urzędowych– KPA itp.

 

4) JRWA i jego zastosowanie w placówce oświatowej.

 

5) Rodzaje korespondencji urzędowej. Zasady poprawnego redagowanie pism, zasady savoir-vivre w placówce oświatowej. Struktura pisma i standaryzacja tekstu.

 

6) Nowoczesne sposoby komunikowania się zgodne z KPA. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej w placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa.

 

2. Zarzadzanie dokumentacją merytoryczną w placówce oświatowej. Profesjonalna placówka.

 

Analiza katalogu dokumentacji merytorycznej w placówce oświatowej:

1) Dokumentacja podstawowa: dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza (tj. statut, arkusz organizacyjny, roczny plan pracy i plan nadzoru, program profilaktyczno- wychowawczy, szkolne plany nauczania, itd.

 

2) Dokumentacja kadrowo-płacowa (tj. akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowy z pracownikami procesu zatrudniania i zwalniania, urlopy, rozliczanie godzin nadliczbowych, nieobecności, wynagradzanie pracowników itd.)

3) Dokumentacja finansowo-księgowa (tj. projekt i plan finansowy, sprawozdania z planu itd.)

 

4) Pozostała dokumentacja:

– Dokumentacja z zakresu gospodarki materiałowej (tj. prowadzenie m.in. inwentaryzacji i spisów z natury).
– Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczny uczeń, pracownik, budynek i otoczenie placówki, bezpieczne wyjścia i wycieczki itp.
– Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych i RODO, informacji publicznej.
– Dokumentacja rozwojowo-inwestycyjna. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji merytorycznej w placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa.

 

3. Profesjonalne archiwum/składnica akt.

1) Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji w placówce:
– Podstawa prawna w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentów,
– Kryteria podziału dokumentacji i jej wartość archiwalna,
– Oznaczanie i przechowywanie dokumentów,
– Wykaz akt i systemy archiwizacji,
– Obieg dokumentów w archiwum,
– Oznaczenie dokumentów przewodnich do prowadzonych spraw,
– Kategoryzacja dokumentów i okresy przechowywania,
– Ochrona danych w prowadzeniu dokumentacji archiwalnej,
– Archiwum i składnica akt – techniczne i logistyczne aspekty funkcjonowania,
– Kontrola archiwum zakładowego i składnicy akt,
– Funkcjonowanie i zasady przekazywania akt do archiwum państwowego.
Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji archiwalnej w placówce oświatowej zgodnie ze zmianami w przepisach prawa.

 

Cześć II : Zarządzanie dokumentacja placówki w aspekcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

 

1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli organu prowadzącego w zakresie prowadzonego nadzoru administracyjno-finansowo- organizacyjnego i kadrowego.

 

2. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Archiwum
Państwowego, Najwyższej Izby Kontroli.

 

3. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli: m.in Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sanepidu, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli.

 

4. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądów.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.