SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ W ROKU 2023/2024 r. ANALIZA DOTACJI OŚWIATOWEJ ZA 2023 r i 2024 r.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

25.04.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 370zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w związku obowiązkami w zakresie prowadzenia i weryfikacji bazy SIO oraz naliczeniem dotacji oświatowej w roku 2023 r. i w roku 2024 r.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Finanse oświatowe –subwencja/dotacja oświatowa w 2023r. i 2024 r.

 

a) Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2023 i prognoza zmian 2024 r..
b) Subwencja oświatowa 2024 r. – analiza wag subwencyjnych.
c) Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
d) Analiza subwencji/dotacji oświatowej w roku 2023 i w roku 2024.
e) Prognozowane zmiany systemowe finansowania oświaty po 2024 r.
f) Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

 

2. Zmiany w ustawie o SIO w zakresie opisu szczegółowych danych dziedzinowych ucznia w związku ze wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.

 

3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora niepublicznej placówki za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO.

 

a) Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO) do naliczania subwencji/dotacji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej za poprawność
danych przekazywanych do SIO.
b) Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez niepubliczne szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, od 1 września 2023 r.- wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Podmiot, Dane zbiorcze, Odziały, Uczeń, Nauczyciel.
c) Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO.
d) Procedura weryfikacji danych w systemie SIO i obowiązek aktualizacji dokumentacji – dobre praktyki.
e) Analiza danych ucznia pod względem wag subwencyjnych i danych sprawozdawczych.
f) Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych ze stanem faktycznym – nadzorczy/kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole w placówkach oświatowych.
g) Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO m.in.:
– współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez przedszkole/szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca przedszkola/szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO przez przedszkole/szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
h) Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO, z uwzględnieniem zadań dyrektorów przedszkoli/szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego). Upoważnienia elektroniczne w systemie i upoważnienia papierowe w teczkach osobowych.
i) Funkcjonalność SIOEO – zgłoszenie do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego.
j) Rozszerzanie liczby podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO. Współpracownicy i ich rola w procesie wydawania upoważnień.
k) Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. Konsekwencje za nieterminowość wprowadzania danych do systemu SIO – sankcje prawne.
l) Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO – Teczka SIO na każdy rok szkolny jako dobra praktyka.
m) Sprawozdania z działań w bazie SIO – dobra praktyka.

 

4. Uczeń ukraiński w polskim systemie oświaty, a baza SIO (rekrutacja do przedszkoli/szkoły i przypisywanie uczniów do oddziałów ogólnodostępnych i przygotowawczych, klasyfikowanie i promowanie, bezpłatna nauka języka polskiego i inne działania)

 

5. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji/dotacji oświatowej i sprawozdawczości.

 

6. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEiN w tym zakresie.

 

7. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.

 

8. Centrum pomocy SIO – jak sprawnie odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy, i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO.

 

9. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki i jej obowiązki w zarządzaniu informatycznym bazą SIO, RSPO, SIOEO i inne.

 

10. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.