SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - WERYFIKACJA DANYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ W 2024/2025 R. ANALIZA DOTACJI OŚWIATOWEJ ZA 2024 R.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

9.08.2024r. 8:00-12.00

20.09.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 379zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej od 1 stycznia 2024 r.

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w związku nowymi obowiązkami w zakresie prowadzenia i weryfikacji bazy SIO w roku szkolnym 2024/2025 oraz naliczeniem dotacji oświatowej 2024 r.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Finanse oświatowe –subwencja/dotacja oświatowa w 2024r.
  a. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa
  o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2024.
  b. Subwencja oświatowa 2024 r. – analiza wag subwencyjnych w kontekście naliczania dotacji oświatowej dla placówek niepublicznych.
  c. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
  d, Prognozowane zmiany systemowe finansowania oświaty po 2025 r.
  e. Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.
 2. Zmiany w ustawie o SIO w zakresie opisu szczegółowych danych dziedzinowych ucznia w związku ze wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.
 3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora niepublicznej placówki za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO.
  a. Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO) do naliczania subwencji/dotacji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej za poprawność danych przekazywanych do SIO.
  b. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez niepubliczne szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, od 1 września 2024r.- wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Podmiot, Dane zbiorcze, Odziały, Uczeń, Nauczyciel.
  c. Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO.
  d. Procedura weryfikacji danych w systemie SIO i obowiązek aktualizacji dokumentacji – dobre praktyki.
  e. Analiza danych ucznia pod względem wag subwencyjnych
  i danych sprawozdawczych.
  f. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych ze stanem faktycznym – nadzorczy/kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole w placówkach oświatowych.
  g. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO m.in.:

– współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP,

– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez przedszkole/szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca przedszkola/szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

– procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,

– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO przez przedszkole/szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.

h. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO, z uwzględnieniem zadań dyrektorów przedszkoli/szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego). Upoważnienia elektroniczne w systemie i upoważnienia papierowe w teczkach osobowych.

i. Funkcjonalność SIOEO – zgłoszenie do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego.

j. Rozszerzanie liczby podmiotów upoważnionych do pozyskania danych
z bazy danych SIO. Współpracownicy i ich rola w procesie wydawania upoważnień.

k. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. Konsekwencje za nieterminowość wprowadzania danych do systemu SIO – sankcje prawne.

l. Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO – Teczka SIO na każdy rok szkolny jako dobra praktyka.

m. Sprawozdania z działań w bazie SIO – dobra praktyka.

 

 1. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji/dotacji oświatowej i sprawozdawczości.

 

 1. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEN w tym zakresie.
 2. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle ODO i RODO.
 3. Centrum pomocy SIO – jak sprawnie odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy, i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO.
 4. Centrum Informatyczne Edukacji i jej obowiązki w zarządzaniu informatycznym bazą SIO, RSPO, Strefa pracownika, SIOEO i inne.
 5. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.