System informacji oświatowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, weryfikacja danych subwencyjnych, sprawozdawczość w 2023r.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEGAGOGICZNYCH I PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH publicznych i niepublicznych, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznej i poradni specjalistycznej w związku obowiązkami w zakresie prowadzenia i weryfikacji bazy SIO po 1 września 2022 r. oraz naliczeniem subwencji oświatowej 2023r. oraz rezerwy subwencyjnej na rok 2023 r.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Finanse oświatowe – subwencja i dotacja oświatowa w 2023 r.

 

2. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz pracowników odpowiedzialnych (administratorów SIO) za wprowadzone dane do SIO.
a) Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO) do naliczania
subwencji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO.
b) Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne od 1 września 2023 r.- wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Dane zbiorcze, Odziały (wwr), Uczeń, Wydawanie orzeczeń, Nauczyciel.
c) Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO. Wymagana dokumentacja według standardów kontroli zarządczej placówki oświatowej oraz ogólnie obowiązujących przepisów.
d) Procedura weryfikacji danych w systemie SIO i obowiązek aktualizacji dokumentu w poradni psychologiczno-pedagogicznej– dobre praktyki.
e) Analiza danych nauczyciela i ucznia (organizacja wwr) pod względem wag subwencyjnych i danych sprawozdawczych.
f) Analiza danych o działalnosci poradni w systemie SIO. Dobra praktyka przygotowywania sprawozdań.
g) Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych ze stanem faktycznym – nadzorczy/kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych.
h) Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO m.in.:
– współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez poradnie, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca poradni z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu z szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi,
– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO przez poradnię z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
i) Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół poradni oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego). Upoważnienia elektroniczne w systemie i upoważnienia papierowe w teczkach osobowych.
j) Rozszerzanie liczby podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO. Współpracownicy i ich rola w procesie wydawania upoważnień.
k) Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. Konsekwencje za nieterminowość wprowadzania danych do systemu SIO – sankcje prawne.
l) Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO – Teczka SIO na każdy rok szkolny jako dobra praktyka.
m) Sprawozdania z działań w bazie SIO – dobra praktyka.

 

3. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej i sprawozdawczości, Analiza raportów poradni psychologiczno- pedagogicznej i poradni specjalistycznych

 

4. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEiN w tym zakresie.

 

5. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.

 

6. Centrum pomocy SIO – jak sprawnie odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy, i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO.

 

7. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki i jej obowiązki w zarządzaniu bazą SIO, RSPO.

 

8. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy popełniane w poradniach w toku pracy w systemie SIO.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.