SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

19 lipca 2024r. 12.00-15:30

9 sierpnia 2024r. 12.00-15:30

21 sierpnia 2024r. 8.00-12:00

23.09.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 370zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach publicznych i niepublicznych, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty oraz dopiero rozpoczyna (lub pracuje krótko) pracę z bazą SIO.

FORMA SZKOLENIA:

Spotkanie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu:

szczegółowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian od roku szkolnego 2024/2025 w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz zmianą i aktualizacją instrukcji merytorycznych w pomocy SIO w roku 2024 r.

– przypomnienie obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w ramach gromadzenia i przetwarzania danych w systemie SIO w ciągu całego roku szkolnego i w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 r.

– weryfikacją danych w bazie SIO w związku ze sprawozdawczością roczną oraz w celu naliczenia subwencji oświatowej na rok 2025 z naliczenia na 30 września 2024 r. i rezerwy subwencyjnej na rok 2025 r.

– przedstawienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczych danych w bazie SIO2 od 8 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024.

ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Finanse oświatowe – subwencja i dotacja oświatowa w – prognozaa. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2024 r. i prognoza 2025 r.
   b. Naliczenie subwencji oświatowej – nadzór i kontrola samorządu i zadania placówki oświatowej.
   c. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024 r.: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia, algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
   d. Analiza subwencji oświatowej w roku 2024 i prognoza subwencji oświatowej w roku 2025 r. Prognozowane zmiany systemowe finansowania oświaty po 2024 r.
   e. Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.
 1. Weryfikacja danych w modułach: Uczeń, Oddziały, Nauczyciel, Dane zbiorcze – nowe zmienione i zaktualizowane instrukcje merytoryczne w pomocy SIO w roku 2024.
 2. Zmiany w przepisach w zakresie sprawozdawczych danych w bazie SIO2 od 8 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024.
 3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz pracowników odpowiedzialnych (administratorów SIO2) za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO2.

 

 1. Prowadzenie bazy SIO2 w ciągu całego roku szkolnego tj. rozpoczęcie roku, zmiany w ciągu roku oraz zakończenie roku – zadania, obowiązki, najczęściej popełniane błędy.

 

 1. Uczeń ukraiński w polskim systemie oświaty, a baza Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki uczniów ukraińskich od roku 2024/2025.

 

 1. Strefa dla zalogowanych/pracownika. Analiza raportów danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej 2024 r. i prognoza 2025 r. i sprawozdawczości w roku szkolnym 2024/2025.

 

 1. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, które mają upoważnienia MEN w tym zakresie.

 

 1. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

 

 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne MEN – funkcji i zadania centrum pomocy SIO2

 

 1. Centrum Informatyczne Edukacji i jej obowiązki w zarządzaniu informatycznym bazą SIO2, RSPO, SIOEO i inne.

 

 1. Pytania i Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO2.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.