SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

9.05.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 370zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach publicznych i niepublicznych, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty oraz dopiero rozpoczyna (lub pracuje krótko) pracę z bazą SIO.

FORMA SZKOLENIA:

Spotkanie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora szkoły/placówki oświatowej do 1 września 2022 r.

 

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie sposób i zakres gromadzenia danych w aktualnym SIO, sposoby ich przekazywania i udostępniania w raportach, terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych oraz najczęściej popełniane błędy i ich unikanie.

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania placówki oświatowej w związku nowymi obowiązkami w zakresie prowadzeniem bazy SIO od 1 września 2022 r. oraz prognozowanym naliczeniem subwencji oświatowej 2023 r.

 

Zaprezentowane zostaną również sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście ODO i RODO oraz obowiązki Dyrektora placówki jako administratora danych osobowy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Finanse oświatowe – Subwencja i rezerwa oświatowa i dotacja oświatowa 2022.
a) Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2022.
b) Zadania oświatowe własne JST i subwencjonowane. Naliczenie subwencji oświatowej – nadzór i kontrola samorządu oraz zadania placówki oświatowej.
c) Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
d) Dodatkowa rezerwa oświatowa na dzieci i młodzież ukraińską w polskim
systemie oświaty.
e) Prognoza subwencji oświatowej w roku 2023. Kiedy i czy czekają nas zmiany systemowe finansowania oświaty?
f) Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

 

2. Zmiany w ustawie o SIO w zakresie opisu szczegółowych danych dziedzinowych ucznia w związku ze wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.
Od 1 września br. w bazie SIO będą przekazywane szczegółowe informacje na temat liczby godzin zajęć: wczesnego wspomagania, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób, rewalidacyjno- wychowawczych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych.

 

3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz pracowników odpowiedzialnych (administratorów SIO) za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO.
a) Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO) do naliczania subwencji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO.
b) Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły od 1 września 2023 r – wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Podmiot, Dane zbiorcze, Odziały, Uczeń, Nauczyciel.
c) Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO. Wymagana dokumentacja według standardów kontroli zarządczej placówki oświatowej oraz ogólnie obowiązujących przepisów.
d) Procedura weryfikacji danych w systemie SIO i obowiązek aktualizacji dokumentu – dobre praktyki.
e) Analiza danych ucznia i nauczyciela pod względem wag subwencyjnych i danych sprawozdawczych.
f) Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych ze stanem faktycznym – nadzorczy/kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole w placówkach oświatowych.
g) Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO m.in.:

– współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP, Empatia, TERYT,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,

– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.

h) Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego). Upoważnienia elektroniczne w systemie i upoważnienia papierowe w teczkach osobowych.
i) Funkcjonalność SIOEO – zgłoszenie do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego.
j) Rozszerzanie liczby podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO. Współpracownicy i ich rola w procesie wydawania upoważnień.
k) Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. Konsekwencje za nieterminowość wprowadzania danych do systemu SIO – sankcje prawne.
l) Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO – Teczka SIO na każdy rok szkolny jako dobra praktyka.
m) Sprawozdania z działań w bazie SIO – dobra praktyka.

 

4. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej i sprawozdawczości

 

5. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEN w tym zakresie.

 

6. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.

 

7. Centrum pomocy SIO – jak sprawnie odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO.

 

8. Centrum Informatyczne Edukacji i jej obowiązki w zarządzaniu bazą SIO, RSPO.

 

9. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.