SPECJALISTA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOKUMENTOWANIE PRACY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA SPECJALNEGO, TERAPEUTY, LOGOPEDY, PEDAGOGA SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DORADCY ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I DOBREJ PRAKTYKI.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

22.04.2024 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów i kadry zarządzającej, oraz kadry JST odpowiedzialnej za nadzór administracyjno-finansowy nad placówkami oświatowymi, a także do pracowników placówki oświatowej: tj. Specjalistów, Pedagogów szkolnych, Pedagogów specjalnych, Psychologów, Logopedów i Terapeutów itp.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Polska edukacja i jej wyzwania w ramach długofalowej perspektywy wdrażania edukacji włączającej w polskich placówkach oświatowych wprowadza na poziomie ustawodawstwa nowe wyzwania natury prawnej i praktycznej w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kadry udzielającej wsparcia tym uczniom.

 

W związku z rewolucyjnymi zmianami – Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i kształcenie specjalne w placówce oświatowej stoi przed nowymi i jeszcze bardziej odpowiedzialnymi wyzwaniami i zadaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i psychospołecznymi. W obliczu nowych wyzwań praca specjalistów nabiera wielu nowego charakteru bo oprócz zmian systemowych zmieniają się potrzeby i zdrowie psychiczne uczniów.

 

MEiN (teraz kontynuuje MEN) w ostatnich latach prace na poziomie prawnym w zakresie zapewnienia szerokiego spektrum wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w kontekście zapewnienia wszystkim uczniom edukacji wysokiej jakości po czasie pandemii, sytuacji ekonomicznej i trwającej wojnie na Ukrainie.

 

Od 1 września 2022 r. zostały wprowadzone kolejne przepisy wdrażające edukację włączającą tj. przepisy dotyczące sposobu zatrudnienia specjalistów (tj. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych) w polskiej szkole, przedszkolu, placówce oświatowej.

 

W nowelizacji ustawy o systemie oświaty i innych ustaw zmieniono zapisy w ustawie Karta nauczyciela. Przepisy prawa od 1 września 2022 r. wprowadziły minima limitów zatrudniania we wszystkich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych w placówkach publicznych i niepublicznych. Akty wykonawcze do powyższej noweli ustawy zawierają informacje na temat: kwalifikacji specjalistów tj. pedagogów specjalnych, wymiaru czasu pracy, szczegółowego zakresu obowiązków, oceny pracy specjalistów od nowego roku szkolnego i inne. Wszystkie działania i standardy specjalistów wprowadzone w roku 2022 utrzymane są w roku szkolnym 2023/2024.

 

A od roku szkolnego 2024/2025 czekają nas kolejne zwiększenia zatrudnienia specjalistów w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Pytania, które Dyrektor szkoły/przedszkola zadaje sobie w obliczu tych zmian to m.in.:

 

  1. Jak w takim razie prawidłowo planować, organizować i realizować – efektywnie, racjonalnie i optymalnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne w tej złożonej rzeczywistości społecznej przy ciągle niewystarczającej części subwencji oświatowej i braku wykwalifikowanych specjalistów?
  2. Z jakimi kompetencjami i kwalifikacjami zatrudniać specjalistów?
  3. Jak wpływać i motywować, aby pracownicy chcieli podejmować kształcenie w ramach nabywania uprawnień specjalistów w obliczu braków kadrowych?
  4. Jak przydzielać zadania i obowiązki specjalistom zgodnie z kwalifikacjami tak, aby działać zgodnie z prawem i nie naruszać dyscypliny finansów publicznych?
  5. Jak wpływać na efektywność pomocy udzielanej dzieciom/uczniom przez specjalistów?

 

Często również organy prowadzące JST mają dużo wątpliwości czy ich placówki prowadzone Należycie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w ramach przyznanych środków realizują wszystkie zadania z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z kwalifikacjami specjalistów zatwierdzając arkusz organizacyjny czy też zmiany do niego w ciągu roku szkolnego.

CEL PRAKTYCZNY SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi i wymaganiami Państwa w ramach zatrudnienia specjalistów w roku 2023/2024 oraz planowanego kolejnego zwiększenia zatrudnienia specjalistów w roku 2024/2025 w kontekście wydatkowania subwencji oświatowej w roku 2024 oraz prognozowanej rezerwy subwencyjnej 2024 r.
 2. Zaprezentowanie realizacji kierunku polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024; tj. kierunek 4: podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny;
 3. Zaprezentowanie realizacji kierunku polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024; zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli: w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
 4. Zaprezentowanie wniosków i rekomendacji na temat organizowania, realizowania oraz efektywności wsparcia dzieci w ramach pracy specjalistów w szkołach, placówkach i przedszkolach publicznych i niepublicznych na podstawie protokołów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i innych instytucji kontroli.
 5. Omówione zostaną szczegółowo w aspekcie prawno-praktycznym Akty prawne m.in.:– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta nauczyciela
  – Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami;
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z późniejszymi zmianami oraz dwa rozporządzenia (ich części wspólne i różnice);
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 6. Interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w ramach ich realizacji przez specjalistów – popełniane błędy i dobre praktyki,
 7. Przedstawienie stanu zatrudnienia i nowe kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego i odpowiedni przydział zadań,
 8. Dokumentowanie pracy specjalisty oraz ich zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz w ramach nadzoru pedagogicznego tj. form kontroli i wspomagania powyższych działań.

PROGRAM:

CZĘŚĆ I PRAWO I PRAKTYKA ORGANIZOWANIA I REALIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚL PRACY SPECJALISTÓW.

 1. Zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego w kontekście pracy specjalistów oraz realizowania przez nich kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju. Różne przepisy – różne formy wsparcia.
 2. Znaczenie edukacji włączającej w polskim systemie oświaty w perspektywie zatrudniania specjalistów – założenia, projekty, przepisy prawa.
 3. Zmiany w przepisach prawa dotycząca zatrudnienia specjalistów od 1 września 2022 r. oraz zmiany w przepisach od 1 września 2024 r.

 

CZĘŚĆ II – OBOWIĄZKI I ZADANIA SPECJALISTÓW W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE PRAWNYM.

 1. Zakres zadań i obowiązków specjalistów w myśl obowiązujących przepisów:
  • – Pedagog specjalny – NOWE STANOWISKO I NOWE ZADANIA;
  • – Psycholog;
  • – Pedagog szkolny;
  • – Terapeuta pedagogiczny;
  • – Logopeda;
  • – Doradca zawodowy.
 2. Dokumentacja pracy specjalisty i praktyczne rekomendacje dc.:
  • – Roczny plan pracy specjalisty;
  • – Sprawozdanie z pracy specjalisty;
  • – Dziennik pracy specjalisty.
 1. Rola pedagoga specjalnego i psychologa w edukacji włączającej jako koordynatorów edukacji włączającej w nowej reformie „Szkoła dla wszystkich”.
 2. Zajęcia prowadzone przez specjalistów – organizacji i realizacja oraz efektywność wsparcia udzielonego dzieciom/uczniom.
 3. Organizacja, realizacja i efektywność pracy specjalistów w ramach zadań statutowych szkoły tj.:
  • – pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • – kształcenia specjalnego;
  • – wczesnego wspomagania rozwoju;
  • – innych formy.
 1. Rola specjalisty i realizacja Kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024.
  • – Utrzymanie planu strategii wsparcia dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z poprzedniego roku.
  • – Priorytet 6 tj. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  • – Nawiązanie do Kierunków polityki oświatowej Państwa z roku 2020/2021 (priorytetu 2 i 7) z roku 2021/2022 (priorytetu 4) oraz z roku 2022/2023 (priorytet 9) w kontekście ich korelacji i kontynuacji w bieżących kierunkach polityki oświatowej w roku 2023/2024.
 1. Obowiązki wynikające z standardów zatrudnienia specjalistów i nowe kwalifikacje specjalistów tj. pedagoga specjalnego ds. kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 września 2022 r., kontynuacja od 1 września 2023 r. Zwiększenie standardów zatrudniania specjalistów od 1 września 2024 r.
 2. Algorytm wyliczania standardów etatów specjalistów w stosunku do liczby uczniów i wychowanków w przedszkolu/szkole – analiza praktyczna.

 

CZĘŚĆ III – OBOWIĄZKI I ZADANIA SPECJALISTÓW W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI, REALIZACJI I EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEGO WSPARCIA.

 1. Diagnoza funkcjonalna w pracy specjalistów. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej.
 2. Procesy post diagnostyczne: m.in. praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości edukacji włączającej (czyli szkoła wysokiej jakości dla wszystkich) oraz rzeczywistości wielokulturowej.
  Wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży w polskiej szkole, przedszkolu, placówce
 1. Wspieranie i pomoc dla nauczycieli i dyrektora w ramach zadań i obowiązków specjalistów
 2. Współpraca specjalistów z innymi podmiotami tj. rodzice, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, szkoły specjalne, Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCEW) i innymi instytucjami
 3. Dokumentacja procesów organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz innych form pomocowych w kontekście pracy specjalisty in.
  • – Zapisy w statucie w zakresie wsparcia i pracy udzielanego przez specjalistów i prawność prawna,
  • – Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i innych form pomocowych – zapisy dc. roli i zadań specjalistów.
  • – Wzory dokumentów:
    • a. arkusze diagnoz rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
    • b. przykładowe programy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przykładowe WOPFU i IPET,
    • c. programy profilaktyczno-wychowawcze, programy wychowawcze, programy w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
    • d. przykładowe wzory badania efektywności udzielonego wsparcia,
    • e. dzienniki: zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzienniki zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych z zakresu kształcenia specjalnego, dokumentacja z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz inna dokumentacja in. zarządzenia, wnioski, oświadczenia, podania.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. 2023 poz. 2061 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2023 poz. 1798 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. 2020 poz. 1309 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. 2017 poz. 1635 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2023 poz. 2468 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289 ze zm.)
 3. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021 z 3 lipca 2020 r.
 4. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022 z 8 lipca 2021 r.
 5. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023 z 8 lipca 2022 r.
 6. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024 z 16 czerwca 2023 r.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.