WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH. Szkolenie dedykowane Samorządom.

Michał Łyszczarz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

26.07.2024 14:30-17:30

CENA SZKOLENIA:

– 349zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy i kadra zarządzająca oświatą w JST.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie on-line.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych wraz ze wzorami wymaganych dokumentów,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich to szereg procedur i zasad postępowania, których opracowania wymaga nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Opracowanie standardów należy do obowiązków każdego organu będącego według ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 560), organizatorem działalności „oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”.

              Tak szerokie określenie przez ustawę kręgu podmiotów obowiązanych do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich powoduj, że za organizatora działalności związanej z małoletnimi może zostać również uznana jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy gmina organizuje dowóz uczniów do szkoły, zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 737) staje się organizatorem działalności objętej obowiązkiem wprowadzenia Standardów. Organizacja zwiedzania urzędu, czy inna działalność wymagająca pracy z małoletnimi, które organizatorem jest samorząd powoduje, że należy wprowadzić Standardy.

W każdej jednostce wprowadzającej Standardy powinna się również znaleźć osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu ich stosowania. Przepisy nakazujące wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich pojawiły się 15 lutego 2024 r., pozostawiono jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, czyli art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) podmioty obowiązane do wprowadzenia standardów mają na to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji. Ostateczny termin wprowadzenia standardów przypada zatem na połowę sierpnia, a zatem oznacza to stosunkowo krótki czas na wprowadzenie regulacji określających m.in.:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem;
 • zasady podejmowania interwencji w razie podejrzenia krzywdzenia małoletniego;
 • procedury składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji z małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

itd.

W toku szkolenia przekażemy Państwu gotowe wzory procedur oraz wskażemy, w jaki             sposób standardy mają zostać wdrożone.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jakie procedury składają się na standardy ochrony małoletnich;
 2. Przykłady dokumentów wraz z omówieniem;
 3. Zasady wdrażania standardów;
 4. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy o naruszeniach;
 5. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów oraz do kontaktu z sądem opiekuńczym i instytucjami zajmujących się ochroną małoletnich;
 6. O jakich naruszeniach zawiadamiać sąd;
 7. Zasady dokumentowania incydentów zagrażających dobru małoletniego;
 8. Monitoring i ocena podejmowanych działań;
 9. Terminy wdrożenia standardów.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.