STATUTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - Co powinny zawierać, a czego należy unikać?

Aleksandra Kuźniak

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organów prowadzących.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Statut szkoły/przedszkola/placówki oświatowej jest najważniejszym dokumentem prawa wewnętrznego, odzwierciedla ustrój szkoły/przedszkola, określa metody i formy działań stosowane w danej szkole/przedszkolu, zadania i cele odróżniające je od innych tego samego typu placówek. W ostatnim czasie trwa ożywiona dyskusja, dotycząca poprawności redagowania dokumentów regulujących prawo wewnątrzszkolne, uwzględniających prawa i obowiązki uczniów i wychowanków. To dokument, który także jest często brany pod uwagę podczas różnego rodzaju kontroli, w tym dotyczących zasadności i poprawności pobrania subwencji oświatowej oraz dotacji (dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych).

 

Szkolenie ma na celu analizę wybranych obowiązkowych elementów statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i zaproponowanie konkretnych zapisów, które mogą być inspiracją przy tworzeniu własnego statutu. Podczas szkolenia wskazane zostaną przykłady niepoprawnych zapisów statutowych, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje.

CEL SZKOLENIA:

– przekazanie informacji, dotyczących stosowania przepisów z zakresu techniki prawodawczej,

 

– zwrócenie uwagi na elementy obligatoryjne i fakultatywne statutu,

 

– określenie przypadków, powodujących konieczność dokonania zmian w statucie,

 

– przytoczenie przykładowych zapisów zmian w statucie, uwzględniających ostatnie zmiany prawne,

 

– wskazanie przykładów niewłaściwych zapisów w statucie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem – zasady techniki prawodawczej dotyczące opracowywania i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.

 

2. Obowiązkowe zapisy w statucie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej

– jakie zapisy są dozwolone, a jakich należy unikać.

 

3. Analiza wybranych obowiązkowych elementów statutu, między innymi:

– organy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i ich kompetencje,
– organizacja pracy,
– tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
– zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,
– organizacja placówki,
– skreślenie dziecka (ucznia) z listy,
– zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.

 

4. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół/przedszkoli szczególnych rozwiązań, wynikających min. z:

– czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczących;
– organizacją kształcenia i wsparcia uczniów rodziców cudzoziemców.

 

5. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zapisów w statutach szkół/przedszkoli – przykłady orzeczeń sądowych.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.