WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – REKRUTACJA I ARKUSZ ORGANIZACJI NA ROK SZKOLNY 2024 /2025.

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

330zł

ADRESACI:

Dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, nauczyciele pełniący funkcje przewodniczących komisji rekrutacyjnych w przedszkolach i szkołach.

METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

1. Seminarium z elementami wykładu informacyjnego w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

2. Rozwijanie praktycznych umiejętności zarządzania oświatą poprzez dyskusję, prezentację dobrych praktyk i wzorów dokumentów do zastosowania.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

Przygotowanie placówki wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny zaczyna się od prawidłowo przeprowadzonej rekrutacji i na podstawie jej wyników sporządzenia arkusza organizacji. Chociaż przepisy w tym zakresie są opisane w ustawie i rozporządzeniu to stosowanie ich doczekało się bogatego orzecznictwa i licznych stanowisk nadzoru. Warto je poznać i wdrożyć w swoich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych.

 

Zapraszam dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół prowadzących oddziały przedszkolne, a także nauczycieli tych jednostek wyznaczonych na przewodniczących komisji rekrutacyjnej na repetytorium o rekrutacji i organizacji wychowania przedszkolnego, które uporządkuje wiedzę i uchroni uczestników szkolenia przed popełnieniem błędów.

 

Liliana ZIENTECKA

KORZYŚCI:

Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie:

1) ustalenia liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na które przeprowadza się rekrutację;

2) przygotowania obowiązującej dokumentacji na każdym etapie rekrutacji;

3) ustalenia założeń do arkusza organizacji przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025;

4) ustalenie standardu zatrudnienia specjalistów na rok szkolny 2024/2025.

PROGRAM:

 1. Prawo dziecka do kontynuacji wychowania przedszkolnego, w tym zasady kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci z Ukrainy – podstawą ustalenia liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym – wzór oświadczenia rodzica.

 

 1. Zadania dyrektora w trybie rekrutacji – najczęściej popełniane błędy na podstawie orzecznictwa:
 • – powołanie komisji rekrutacyjnej – wzór zarządzenia;
 • – sposób ustalenia liczby wolnych miejsc – kiedy oddział może przekroczyć 25 uczniów?
 • – przekazanie komisji rekrutacyjnej listy kandydatów i wniosków rodziców o przyjęcie dziecka, a także informacji o liczbie wolnych miejsc – wzór protokołu;
 • – kiedy przeprowadzamy postępowanie uzupełniające?
 • – na czym polega pełnienie nadzoru nad przebiegiem procesu rekrutacji przez dyrektora?

 

 1. Tryb działania komisji rekrutacyjnej – zadania przewodniczącego – wzory druków:
 • – I etap rekrutacji – najczęściej popełniane błędy, co zawiera protokół?
 • – II etap rekrutacji – najczęściej popełniane błędy, co zawiera protokół?
 • – prawo komisji rekrutacyjnej do sprawdzenia danych podanych we wniosku – instruktaż działania;
 • – III etap postępowania rekrutacyjnego – kiedy jest obowiązkowy – zasady przyjmowania kandydatów zamieszkałych poza terenem danej gmin – co zawiera protokół?
 • – prawidłowe ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych – wzór informacji o warunkach przyjęcia kandydatów z listy zakwalifikowanych;
 • – prawidłowe ustalenie listy kandydatów przyjętych i jej publikacji – instruktaż działania.

 

 1. Prawo kandydata do uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz tryb odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – wykaz najczęściej popełnianych błędów na podstawie orzecznictwa – zadania przewodniczącego komisji i dyrektora.

 

 1. Tryb postępowania dyrektora w przypadku nie przyjęcia dziecka zgłoszonego w trybie rekrutacji zamieszkałego na terenie danej gminy – wzór pisma do organu wykonawczego JST.

 

 1. Warunki optymalnej organizacji wychowania i opieki w placówkach wychowania przedszkolnego:
 • – liczba dzieci w oddziale – kiedy może być dzieci więcej niż 25?
 • – jak ustalić czas pracy przedszkola i czas pracy poszczególnych oddziałów?
 • – jak optymalnie zorganizować pracę nauczycieli wychowania przedszkolnego?
 • – Jak ustalić standard zatrudnienia specjalistów obowiązujący od 1-IX-2024?
 • – jak organizować kształcenie specjalne – wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych?
 • – tryb przydziału nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym i przyznanie mu dodatku funkcyjnego;
 • – najnowsze orzecznictwo i stanowiska nadzoru w sprawie organizacji wyżywienia w przedszkolu – o czym trzeba pamiętać
 • – organizacja pracy dyrektora – kto może go zastępować?

 

 1. Tryb pracy nad arkuszem organizacji przedszkola/oddziału przedszkolnego i terminy obowiązujące w roku 2024.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.