ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W ROKU 2024

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

23.04.2024r. 8:00-12:00

13.05.2024r. 8:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

349zł

ADRESACI:

Dyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi i pracownicy zajmujący się obsługą kadrowo-płacową placówek oświatowych, pracownicy administracyjni zajmujących się tematyką prawa pracy w placówkach oświatowych.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL WARSZTATU:

Dyrektorzy często mają wątpliwości jak prawidłowo prowadzić politykę kadrową, aby nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa tj. m.in. Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz dyscypliny finansów publicznych w gąszczu różnych interpretacji i wykładni z tym związanych.  Często borykają się z tematem: jak zgodnie z prawem zatrudnić i prowadzić cały proces zatrudnienia oraz potem jak właściwie rozwiązać stosunek pracy, dokonać przeniesienia służbowego czy ograniczenia etatu itp. swoich nauczycieli.

 

Celem warsztatu jest aktualizacja oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu polityki kadrowej w oświacie, w szczególności: z zakresu zasad nawiązania, przekształcenia, przeniesienia, ograniczenia i rozwiązania stosunku pracy na podstawie Karty Nauczyciela po 1 września 2023 r. oraz najnowszych przepisów Kodeksu pracy obowiązujących od 2023 r. i zmiany w 2024 r.

 

Przedstawiony zostanie szczegółowo proces zatrudniania i zwalniania pracowników w placówce oświatowej. Zostanie również zaprezentowany zestaw przykładowych kryteriów doboru do zwolnienia, sposoby radzenia sobie z roszczeniami pracowników itp.

Na szkoleniu zostanie praktycznie przeanalizowana dokumentacja procesu zatrudnienia, przeniesienia i zwalniania. Omówiona zostanie m.in. dokumentacja kadrowa z zakresu akt osobowych, doskonalenia i dokształcania pracowników, ewidencji czasu pracy nauczycieli itd. w kontekście kontroli wewnętrznych
i zewnętrznych.

PROGRAM WARSZTATU:

I. Zatrudnianie pracowników po 1 września 2023 r.

 

 1. Zmiany w Karcie nauczyciela z od roku 2022 r. oraz w latach 2023 i 2024.
 2. Powiązanie nowych form zatrudnienia nauczycieli z nową ścieżką awansu zawodowego.
 3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych, a nowa forma zatrudnienia.
 4. Nowa pragmatyka zatrudniania nauczycieli i nowe zasady nawiązania stosunku pracy.
  a. Umowa na czas określony z nauczycielem w przygotowaniu zawodowym na 2 lata.
  b. Umowa na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym po 2 latach pracy.
  c. Umowa na czas nieokreślony z  nauczycielem bez stopnia – kontraktowym.
 5. Obowiązujące przepisy prawa KN w zakresie zatrudniania nauczycieli – usystematyzowanie wiedzy:
  a. Umowy na czas określony, nieokreślony i z mianowania,
  b. Przekształcenie umowy na czas nieokreślony na umowę z mianowania,
  c. Umowa na zastępstwo i z organizacji pracy,
  d. Umowa bez przygotowania pedagogicznego,
  e. Umowa bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty,
  f. Inne formy i zasady zawierania umów.
 6. Zasady obliczania okresu przygotowania do zawodu z uwzględnieniem:
  a. przerw w zatrudnieniu,
  b. okresów nieświadczenia pracy z różnych powodów,
  c. zmiany pracodawcy
 7. Limity umów na czas określony z KN – kiedy obligatoryjne.
 8. Zasada „jednej umowy z KN dla jednego nauczyciela zatrudnionego w jednej placówce oświatowej. Wyjątki: nawiązania więcej niż jednej umowy z nauczycielem – kiedy obligatoryjne.
 9. Pensum łączone i pensum uśrednione – zasady ustalania i stosowania.

 

II. Ruchy kadrowe 2024 – uwzględniające nowe przepisy nowelizacji KN i KP.

 

 1. Przepisy prawne z zakresu ruchu kadrowego na kolejny rok szkolny.
 2. Zmiany stosunku pracy: oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny.
 3. Dobór kadr do zwolnienia według nowych zasad.
 4. Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem:
  a. Rozwiązywanie stosunku pracy za porozumieniem stron,
  b. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem,
  c. Wygaśnięcie stosunku pracy,
  d. Konsultacje ze związkami zawodowymi dc rozwiązania stosunku pracy.
 5. Przekształcające stosunek pracy w umowę z mianowania.
 6. Przeniesienie nauczycieli:
  a. Przenoszenie nauczyciela do pracy na innym stanowisku w szkole macierzystej lub na to samo stanowisko do innej szkoły,
  b. Przeniesienie służbowe,
  c. Przeniesienie na wniosek nauczyciela.
 7. Uzupełnianie etatu w innej placówce.
 8. Porozumienia zmieniające.
 9. Zobowiązania wobec nauczycieli (odprawy, ekwiwalenty, urlopy).
 10. Wydawanie dokumentacje kat. C – m.in. świadectwo pracy.

 

III. Obowiązujące zmiany w Kodeksie Pracy w roku 2023 i 2024 oraz jego wpływ na proces zatrudniania i zwalniania nauczycieli.

 

 1. Zdalna praca.
 2. Kontrola trzeźwości.
 3. Urlopy na nowych zasadach (urlop rodzicielski, macierzyński, bezpłatny opiekuńczy-nowość, urlop ojcowski).
 4. Dodatkowe przerwy i elastyczna organizacja czasu pracy.
 5. Ochrona pracowników na podstawie umów na czas określony.
 6. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach.
 7. Zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.
 8. Nieodpłatne i wliczane do czasu pracy szkolenie wdrożeniowe do pracy jako obowiązek pracodawcy.

 

IV. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie zatrudniania nauczycieli.

 

 1. Kontrole organu prowadzącego.
 2. Kontrole organu nadzoru.
 3. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, RIO i in.

 

V. Pytania i wnioski. Podsumowanie.  Rekomendacje.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.