POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE - JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ, EFEKTYWNIE REALIZOWAĆ ORAZ NIE NARUSZAĆ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025. Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-u, KAS-u, RIO-u, MEN i in.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

6.09.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 369zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów i kadry zarządzającej, oraz kadry JST odpowiedzialnej za nadzór administracyjno-finansowy nad placówkami oświatowymi, a także do pracowników placówki oświatowej: tj. Wychowawców, Nauczycieli, Specjalistów, Pedagogów szkolnych, Pedagogów specjalnych, Psychologów, Logopedów i Terapeutów itp.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, ORGANIZACYJNA I FINANSOWA DYREKTORA ZA KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI WDRAŻANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.

 

Działania na rzecz edukacji włączającej tj. m.in. zwiększenie limitów godzin specjalistów od 1 września 2022 r. i kolejne od 1 września 2024 r. w polskich przedszkolach i szkołach oraz zwiększenie finansowania państwa tj. subwencji oświatowej w tym zakresie w latach 2022, 2023  i 2024.

 

Polska edukacja i jej wyzwania w ramach długofalowej perspektywy wdrażania edukacji włączającej w polskich placówkach oświatowych wprowadza na poziomie ustawodawstwa nowe wyzwania natury prawnej i praktycznej w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Polska edukacja i jej wyzwania w ramach długofalowej perspektywy wdrażania edukacji włączającej w polskich placówkach oświatowych wprowadza na poziomie ustawodawstwa nowe wyzwania natury prawnej i praktycznej w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Czekają nas rewolucyjne zmiany związane m.in. ze zmianą funkcji poradni psychologiczno- pedagogicznej, przygotowanie dla każdego potrzebującego ucznia spersonalizowanych programów nauczania i wiele innych. Projektowane rozwiązania są zupełnie nowe i wymagające ogromu pracy na poziomie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej.

 

Równocześnie z tym procesem strukturalnych zmian modelu polskiej edukacji musimy radzić sobie z bieżącą realizacją i organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej po pandemii, w związku z wojną na Ukrainie i obecnością ukraińskich dzieci i młodzieży w polskich szkołach oraz kryzysem gospodarczym.

 

W związku z tymi liczymy determinantami pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w placówce oświatowej stoi przed nowymi i jeszcze bardziej odpowiedzialnymi wyzwaniami i zadaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i psychospołecznymi.

W bardzo krótkim czasie polskie społeczeństwo i polska szkoła stała się społecznością wielokulturową z wieloma możliwościami i wieloma zagrożeniami, z którymi musimy sobie rodzić w perspektywie długookresowej na różnych poziomach edukacji w tj.: dydaktyki, opieki, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

 

Od 1 września 2022 r. zostały wprowadzone kolejne przepisy wdrażające edukację włączającą tj. przepisy dotyczące sposobu zatrudnienia specjalistów (tj. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych) w polskiej szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. Przepisy prawa od 1 września 2022 r. wprowadziły minima limitów zatrudniania we wszystkich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych w placówkach publicznych i niepublicznych. Akty wykonawcze do powyższej noweli ustawy zawierają informacje na temat: kwalifikacji specjalistów tj. pedagogów specjalnych, wymiaru czasu pracy, szczegółowego zakresu obowiązków, oceny pracy specjalistów od nowego roku szkolnego i inne. Wszystkie działania utrzymane są w roku szkolnym 2023/2024. A od nowego roku szkolnego 2024/2025 czekają nas kolejne zwiększenia zatrudnienia specjalistów w polskich przedszkolach i szkołach.

 

Jak w takim razie prawidłowo planować, organizować, realizować: efektywnie, racjonalnie i optymalnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne w tej złożonej rzeczywistości społecznej przy ciągle niewystarczającej części subwencji oświatowej? Dyrektor oprócz wyzwań wynikających z obecnej sytuacji nieustannie musi zmierzać się z wyzwaniami, które wynikają z obowiązku optymalizacji środków publicznych przeznaczanych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne.

 

Często organy prowadzące JST mają dużo wątpliwości czy ich placówki prowadzone należycie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w ramach przyznanych środków realizują wszystkie zadania
z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdzając arkusz organizacyjny czy też zmiany do niego w ciągu roku szkolnego.

 

Ogólne podejście do problemu, a potem organizacja, realizacja i badanie efektywności zarówno pomocy-psychologiczno-pedagogicznej jak również kształcenia specjalnego mają swoje konsekwencje i odpowiedzialność dla Dyrektora nie tylko pod względem wypełnienia lub nie wypełniania zadań pedagogiczno- psychologicznych, ale także pod względem prawnym i finansowym.

 

Celami praktyczno-prawnego warsztatu będzie:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi i wymaganiami Państwa w ramach kolejnego zwiększenia zatrudnienia specjalistów w roku 2024/2025 w kontekście wydatkowania rezerwy subwencyjnej w roku 2024 oraz subwencji oświatowej w roku 2025.
 • zaprezentowanie realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2024/2025 (priorytet 3)
  w kontekście planowania, organizowania, realizowania i badania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego i innych form pomocowych uczniom w placówce oświatowej,
 • przedstawienie optymalnego modelu planowania, organizowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego pod względem prawnym i finansowym w obecnej rzeczywistości,
 • przeanalizowanie czym są zajęcia specjalistyczne, a zajęcia rewalidacyjne – jak sprawnie organizować i skutecznie realizować oraz przygotować się do kontroli z zakresu nadzoru pedagogicznego (KO, MEiN) i kontroli finansowych (NIK, KAS, RIO, inne) w placówce oświatowej.
 • omówione zostaną szczegółowo w aspekcie prawno-praktycznym Akty prawne m.in.:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z późniejszymi zmianami oraz dwa rozporządzenia (ich części wspólne i różnice);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami;
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • – przedstawienie wymagań prawno-kontrolnych z zakresu nadzoru pedagogicznego i prawno- finansowych sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie SIO2,
 • – interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – popełniane błędy i dobre praktyki,
 • – przedstawienie stanu zatrudnienia i nowe kwalifikacje specjalistów pomocy psychologiczno -pedagogicznej i kształcenia specjalnego i odpowiedni przydział zadań,
 • – dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz w ramach nadzoru pedagogicznego formy kontroli i wspomagania powyższych działań.

 

Uwaga:

W trakcie zdalnych zajęć zaplanowana jest dyskusja, komentarze do omawianych problemów. Uczestnicy otrzymają uaktualniony wykaz podstaw prawnych do opinii, orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zaktualizowana dokumentację w ramach realizacji zadań z tego zakresu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I – Prawo i praktyka organizowania i realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce w rzeczywistości wielokulturowej (dzięki obecności dzieci i młodzieży ukraińskiej)

 

 1. Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego w kontekście kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego. Różne przepisy – różne formy wsparcia.
 2. Znaczenie edukacji włączającej w polskim systemie oświaty w perspektywie długoterminowej – założenia, projekty, przepisy prawa.
 3. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego w tym porównanie rozporządzeń.
 4. Organizacja, realizacja i efektywność:
  • – pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • – kształcenia specjalnego
  • – indywidualnego nauczania
  • – wczesnego wspomagania rozwoju
  • – innych formy pomocowych dla dzieci i młodzieży;
 5. Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 – utrzymanie planu strategii wsparcia dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z poprzedniego roku. Priorytet 3 tj. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 6. Nawiązanie do Kierunków polityki oświatowej Państwa z roku 2020/2021 (priorytetu 2 i 7), z roku 2021/2022 (priorytetu 4), z roku 2022/2023 (priorytet 9) oraz z roku 2023/2024 (priorytet 6) w kontekście ich korelacji i kontynuacji w bieżących kierunkach polityki oświatowej w roku 2024/2025.
 7. Planowanie, organizowanie, realizowanie i efektywność pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz innych działań pomocowych – podstawy prawne i praktyczne.
 8. Dziecko w kryzysie – analiza psychopedagogiczna – na podstawie badań i dobrych praktyk.
 9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz inne formy wsparcia. Różnica między zajęciami specjalistycznymi i zajęciami
 10. Obowiązki wynikające z wprowadzenia limitów zatrudnienia specjalistów i nowe kwalifikacje specjalistów tj. pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r. oraz zwiększenie limitów od – 1 września 2024 r.
 11. Nowe zakresy zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego.
 12. Algorytm wyliczania limitów etatów specjalistów w stosunku do liczby uczniów i wychowanków w przedszkolu/szkole – analiza
 13. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej.
 14. Procesy post diagnostyczne: m.in. praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości edukacji włączającej (czyli szkoła wysokiej jakości dla wszystkich) oraz rzeczywistości wielokulturowej (polski i ukraiński – uczeń z deficytami i uczeń zdolny).
 15. Dokumentacja procesów organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz innych form pomocowych: m.in.
 • – Zapisy w statucie i ich poprawność prawna,
 • – Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i innych form pomocowych – jako rekomendacja.
 • – Wzory dokumentów: arkusze diagnoz rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, przykładowe programy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przykładowe WOPFU i IPET, przykładowe wzory badania efektywności udzielonego wsparcia, dzienniki zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzienniki zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych z zakresu kształcenia specjalnego, dzienniki specjalistów, dokumentacja z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz inna dokumentacja m.in. zarządzenia, wnioski, oświadczenia, podania.

 

 

Część II Prawo i kontrola zewnętrzna realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

 1. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w systemie prawa krajowego – stan bieżący oraz projektowane i planowane zmiany w systemie finansowania zadań oświatowych.
 1. Sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form pomocy.
 2. Funkcjonalności w Systemie Informacji Oświatowej dotyczące sprawozdawczości realizacji kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w zakresie zintegrowanej ścieżki kształcenia).
 3. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w Systemie Informacji Oświatowej z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form udzielanego wsparcia.
 4. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej (instytucji kontrolnej Ministerstwa Finansów) i Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu prowadzącego i innych instytucji.
 1. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.
 1. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądowe.

 

 

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2024 poz. 737 ze zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. 2023 poz. 2061 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2023 poz. 1798 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. 2020 poz. 1309 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. 2017 poz. 1635 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2023 poz. 2468 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102 ze zm.)
 3. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021 z 3 lipca 2020
 4. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022 z 8 lipca 2021
 5. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023 z 8 lipca 2022
 6. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024 z 16 czerwca 2023
 7. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2024/2025 z 13 czerwca 2024Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.