JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORAZ NIE NARUSZAĆ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH. Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-u, KAS-u, RIO-u i in.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

16.04.2024r. 12:00-15.30

14.05.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów i kadry zarządzającej, oraz kadry JST odpowiedzialnej za nadzór administracyjno-finansowy nad placówkami oświatowymi, a także do pracowników placówki oświatowej: tj. Wychowawców, Nauczycieli, Specjalistów, Pedagogów szkolnych, Pedagogów specjalnych, Psychologów, Logopedów i Terapeutów itp.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, ORGANIZACYJNA I FINANSOWA DYREKTORA ZA KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI WDRAŻANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.

Działania na rzecz edukacji włączającej tj. m.in. zwiększenie limitów godzin specjalistów od 1 września 2022 r. w polskich przedszkolach i szkołach oraz zwiększenie finansowania państwa w tym zakresie w roku 2022 i 2023 oraz dalszego zwiększenia subwencji oświatowej w roku 2024.

Polska edukacja i jej wyzwania w ramach długofalowej perspektywy wdrażania edukacji włączającej w polskich placówkach oświatowych wprowadza na poziomie ustawodawstwa nowe wyzwania natury prawnej i praktycznej w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Czekają nas rewolucyjne zmiany związane m.in. ze zmianą funkcji poradni psychologiczno- pedagogicznej, przygotowanie dla każdego potrzebującego ucznia spersonalizowanych programów nauczania i wiele innych. Projektowane rozwiązania są zupełnie nowe i wymagające ogromu pracy na poziomie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej

 

Równocześnie z tym procesem strukturalnych zmian modelu polskiej edukacji musimy radzić sobie z bieżącą realizacją i organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

związku z sytuacją po pandemiczną długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz sytuacją ukraińskich uchodźców i ich adaptacją w naszym kraju.

 

Czas pandemii pociągnął za sobą negatywne konsekwencje psychiczne i społeczne u dzieci i młodzieży, a objawy stresu pourazowego PTSD diagnozowane są u coraz większej grupy uczniów podają badania naukowe. Równie ważne jest gruntowne objęcie dzieci Ukraińskich (po różnych przejściach i przeżyciach wynikających z powodu trwającej wojny) pomocą psychologiczno- pedagogiczna w polskiej szkole.

 

 

W związku z tymi liczymy determinantami pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w placówce oświatowej stoi przed nowymi i jeszcze bardziej odpowiedzialnymi wyzwaniami i zadaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i psychospołecznymi. W bardzo krótkim czasie polskie społeczeństwo i polska szkoła stała się społecznością wielokulturową z wieloma możliwościami i wieloma zagrożeniami, z którymi musimy sobie rodzić w perspektywie długookresowej na różnych poziomach edukacji w tj.: dydaktyki, opieki, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

 

Od 1 marca do 20 grudnia 2022 r. w polskich szkołach były realizowane zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach uruchomionej rezerwy subwencyjnej na rok 2022 r. które miały zmniejszyć problemy dzieci i młodzieży natury psychospołecznej po pandemii. Również te środki można było wykorzystywać na zapewnienie pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży ukraińskim. MEiN podjął również prace na poziomie prawnym w zakresie zapewnienia szerokiego spektrum wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uciekającej z Ukrainy. Na ten moment dzieci i młodzież są objęte strukturalnym wsparciem w ramach obowiązującego prawa tj. zapewnienie im zajęć bezpłatnego języka polskiego i zajęć wyrównawczych, a także przyjęcie oddziałów przygotowawczych, które mają na celu adaptacje i socjalizacji ze społeczeństwem polskim. Również w dalszym okresie pozostawania w Polsce tworzenie oddziałów mniejszości narodowych.

 

Od 1 września 2022 r. zostały wprowadzone kolejne przepisy wdrażające edukację włączającą tj. przepisy dotyczące sposobu zatrudnienia specjalistów (tj. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych) w polskiej szkole/przedszkolu/placówce
oświatowej. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty i innych ustaw zmieniono zapisy w ustawie Karta nauczyciela. Przepisy prawa od 1 września 2022 r. wprowadziły minima limitów zatrudniania we wszystkich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych w placówkach publicznych i niepublicznych. Akty wykonawcze do powyższej noweli ustawy zawierają informacje na temat: kwalifikacji specjalistów tj. pedagogów specjalnych, wymiaru czasu pracy, szczegółowego zakresu obowiązków, oceny pracy specjalistów od nowego roku szkolnego i inne. Wszystkie działania zostają utrzymane w kolejnym roku szkolnym 2023/2024.

 

Jak w takim razie prawidłowo planować, organizować, realizować efektywnie, racjonalnie i optymalnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne w tej złożonej rzeczywistości społecznej przy ciągle niewystarczającej części subwencji oświatowej? Dyrektor oprócz wyzwań wynikających z obecnej sytuacji nieustannie musi zmierzać się z wyzwaniami, które wynikają z obowiązku optymalizacji środków publicznych przeznaczanych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne. Często organy prowadzące JST mają dużo wątpliwości czy ich placówki prowadzone należycie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w ramach przyznanych środków realizują wszystkie zadania z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdzając arkusz organizacyjny czy też zmiany do niego w ciągu roku szkolnego.

 

Ogólne podejście do problemu, a potem organizacja, realizacja i badanie efektywności zarówno pomocy-psychologiczno-pedagogicznej jak również kształcenia specjalnego mają swoje konsekwencje i odpowiedzialność dla Dyrektora nie tylko pod względem wypełnienia lub nie wypełniania zadań pedagogiczno- psychologicznych, ale także pod względem prawnym i finansowym.

 

Celami praktyczno-prawnego warsztatu będzie:

– zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi i wymaganiami Państwa w ramach zwiększenia rezerwy subwencyjnej 2022 na zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nowe zatrudnienia specjalistów od 1 września 2022 – podsumowanie,

 

– zaprezentowanie podsumowania realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023 dotyczących planowania, organizowania, realizowania i badania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego uczniom w placówce oświatowej,

 

– przedstawienie optymalnego modelu planowania, organizowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego pod względem prawnym i finansowym w obecnej rzeczywistości po-pandemicznej oraz w związku z napływającą falą uchodźców ukraińskich dzieci i młodzieży,

 

– przeanalizowanie czym są zajęcia specjalistyczne, a zajęcia rewalidacyjne – jak sprawnie organizować i skutecznie realizować oraz przygotować się do kontroli z zakresu nadzoru pedagogicznego (KO, MEiN) i kontroli finansowych (NIK, KAS, RIO, inne) w placówce oświatowej.

 

– omówione zostaną szczegółowo w aspekcie prawno-praktycznym Akty prawne tj. m.in.:

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z późniejszymi zmianami oraz dwa rozporządzenia (ich części wspólne i różnice);

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami;

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.

 

– przedstawienie wymagań prawno-kontrolnych z zakresu nadzoru pedagogicznego i prawno- finansowych tj. sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie SIO2,
– interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
– popełniane błędy i dobre praktyki,
– przedstawienie stanu zatrudnienia i nowe kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego i odpowiedni przydział zadań,
– dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz w ramach nadzoru pedagogicznego formy kontroli i wspomagania powyższych działań

 

Uwaga:
W trakcie zdalnych zajęć zaplanowana jest dyskusja, komentarze do omawianych problemów. Uczestnicy otrzymają uaktualniony wykaz podstaw prawnych do opinii, orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zaktualizowana dokumentację w ramach realizacji zadań z tego zakresu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I – Prawo i praktyka organizowania i realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce w rzeczywistości wielokulturowej (dzięki obecności dzieci i młodzieży ukraińskiej)

 

1. Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego w kontekście kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego. Różne przepisy – różne formy wsparcia.

 

2. Znaczenie edukacji włączającej w polskim systemie oświaty w perspektywie długoterminowej – założenia, projekty, przepisy prawa.

 

 

3. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno–pedagogicznej i kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego w tym porównanie rozporządzeń.

 

 

4. Zwiększenie rezerwy subwencyjnej 2022 na zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (realizacja 1 marca – 20 grudzień 2022) i zatrudnianie specjalistów (od 1 września 2022) – podsumowanie.

 

5. Organizacja, realizacja i efektywność:
a) pomocy psychologiczno-pedagogicznej
b) kształcenia specjalnego
c) indywidualnego nauczania
d) wczesnego wspomagania rozwoju
e) inne formy pomocowe dla dzieci i młodzieży dotkniętej kryzysem pandemii i długotrwałej izolacji;

 

6. Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 – szczegółów przeanalizowanie priorytetu 9 tj. podnoszenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – podsumowanie.

 

7. Nowe Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024 – utrzymanie planu strategii wsparcia dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z poprzedniego roku.

 

8. Nawiązanie do Kierunków polityki oświatowej Państwa z roku 2020/2021 (priorytetu 2 i 7) oraz z roku 2021/2022 (priorytetu 4) w kontekście ich korelacji i kontynuacji w bieżących kierunkach polityki oświatowej w roku 2022/2023.

 

 

9. Planowanie, organizowanie, realizowanie i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz innych działań pomocowych – podstawy prawne i praktyczne.

 

10. Dziecko w kryzysie – analiza psychopedagogiczna – na podstawie badań i dobrych praktyk.

 

11. Kryzysy dzieci i młodzieży polskiej wynikający z pandemii.

 

12. Kryzysy dzieci i młodzieży ukraińskiej wynikające przeżyć wojny.

 

13. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz inne formy wsparcia. Różnica między zajęciami specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi.

 

14. Obowiązki wynikające z limitów zatrudnienia specjalistów i nowe kwalifikacje specjalistów ds. kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 września 2022r, kontynuacja od 1 września 2023 r..

 

15. Nowe zakresy zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego.

 

16. Algorytm wyliczania limitów etatów specjalistów w stosunku do liczby uczniów i wychowanków w przedszkolu/szkole – analiza praktyczna.

 

17. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej.

 

18. Procesy post diagnostyczne: m.in. praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości edukacji włączającej (czyli szkoła wysokiej jakości dla
wszystkich) oraz rzeczywistości wielokulturowej (polski i ukraiński – uczeń z deficytami i uczeń zdolny).

 

19. Dokumentacja procesów organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz innych form pomocowych: m.in.
a) Zapisy w statucie i ich poprawność prawna,
b) Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego
i innych form pomocowych.
c) Wzory dokumentów: arkusze diagnoz rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, przykładowe programy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przykładowe WOPFU i IPET, przykładowe wzory badania efektywności udzielonego wsparcia, dzienniki zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzienniki zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych z zakresu kształcenia specjalnego, dzienniki specjalistów, dokumentacja z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz inna dokumentacja m.in. zarządzenia, wnioski, oświadczenia, podania.

 

Część II – Prawo i kontrola zewnętrzna realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

 

1. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w systemie prawa krajowego – stan bieżący oraz projektowane i planowane zmiany w systemie finansowania zadań oświatowych.

 

2. Planowanie wsparcia finansowego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży uchodźców ukraińskich.

 

 

3. Sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form pomocy.

 

4. Nowe funkcjonalności w Systemie Informacji Oświatowej dotyczące sprawozdawczości realizacji kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w zakresie zintegrowanej ścieżki kształcenia).

 

5. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w Systemie Informacji Oświatowej z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form udzielanego wsparcia.

 

6. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej (instytucji kontrolnej Ministerstwa Finansów) i Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu prowadzącego i innych instytucji.

 

7. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Ministerstwa Edukacji i Nauki i Kuratorium Oświaty.

 

8. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądowe.

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ze zm.

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020 poz. 1280 – Akt jednolity z dnia 9 lipca 2020 r. ze zm.)

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. 2020 poz. 1309 – Akt jednolity z dnia 9 lipca 2020 r. ze zm.)

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. 2017 poz. 1635 ze zm.)

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1616 ze zm.)

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289 – Akt jednolity z 1 lipca 2020 r. ze zm.)*0

 

8. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021 z 3 lipca 2020 r.

 

9. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022 z 8 lipca 2021 r.

 

10. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023 z 8 lipca 2022 r.

 

11. Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024 z 16 czerwca 2023 r.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.