§1

Postanowienia ogólne

Jednostką prowadzącą Placówkę jest Renata Tomczyk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 676-206-00-96, REGON: 121285687.

Siedziba Placówki: 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 1b/102, drugim miejscem prowadzenia działalności jest: 30-427 Kraków, ul. Ziobrowskiego 3/4.

Szkolenia i kursy są prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Placówki, w wynajętym lokalu lub w innym wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu, a także w formie kształcenia na odległość w tzw. formie zdalnej.

§2

Dokumentacja placówki w zakresie dydaktyki, finansów, kadr, gospodarki materiałowej i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

§3

Cel, zadania i formy realizacji

Celem Placówki jest zapewnienie instytucjom w obszarze oświaty, tj. osobom dorosłym, kompleksowych usług szkoleniowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Wykładowców – praktyków oraz Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli. Zajęcia oparte są na warsztatach i ćwiczeniach popartych praktyką i literaturą fachową.

Kierujemy swoje szkolenia i warsztaty w szczególności do następujących grup zawodowych:

-pracowników i kadry zarządzającej JST i innych instytucji administracji publicznej,

-dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

-innych grup zawodowych.

Placówka prowadzi kształcenie w pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowanych pod numerem PKD: 85.59B, na szkoleniach i kursach z zakresu m.in.:

-Prawa Oświatowego,

-Arkusza organizacyjnego,

-Ochrony danych osobowych (RODO),

-Kontroli zarządczej,

-Systemu Informacji Oświatowej,

-Optymalizacji i racjonalizacji budżetu JST,

oraz całego wachlarza innych szkoleń i warsztatów według rocznego harmonogramu i w zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów.

-Placówka prowadzi szkolenia w ramach Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

Placówka realizuje następujące zadania:

-Dbanie o wysoki poziom oferowanych szkoleń i kursów poprzez staranny dobór kadry szkoleniowej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe;

-Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

-Prowadzenie szkoleń i kursów z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych i platform on-line.

Placówka prezentuje katalog oferowanych szkoleń i kursów za pośrednictwem strony internetowej, poprzez przesyłanie ofert bezpośrednio do klientów, jak również w siedzibie Placówki.

§4

Kierownictwo Placówki

Placówką kieruje Właściciel Placówki, który jest jednoosobowym organem zarządzającym (dyrektorem) oraz czuwa nad wszystkimi zadaniami koniecznymi do realizacji.

Do zadań Właściciela Placówki należy w szczególności:

-organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;

-określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;

-prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń;

-zatwierdzanie programów nauczania;

-nadzór nad procesem rekrutacji uczestników;

-angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;

-wyposażenie dydaktyczne Placówki;

-dbałość o pozytywny wizerunek Placówki, jako organizatora wysokiej jakości szkoleń i warsztatów.

§5

Prawa i obowiązki Wykładowców

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są wyłącznie przez osoby, których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego jest odpowiedni do prowadzonego szkolenia.

Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która:

-posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe w przypadku kwalifikacji/specjalności zawodowych, gdzie nie występuje kształcenie w szkolnictwie wyższym;

-posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/szkoleń zgodnych z nauczanymi treściami programowymi danej kwalifikacji i umiejętności; - dla osób bez wykształcenia kierunkowego: posiada m.in. 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowego na stanowisku pracy bezpośrednio związanym z treściami programowymi danej kwalifikacji i umiejętności;

-umiejętność stosowania programów informatycznych i korzystania z platform on-line do prowadzenia wideo-szkoleń;

-umiejętność tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych oraz wyboru metod nauczania;

-wysoką kulturę osobistą i organizacyjną.

Współpraca podejmowana jest na podstawie listu intencyjnego oraz umowy współpracy w zakresie świadczenie usług dydaktycznych.

Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:

-Opracowanie programu kształcenia w określonym temacie;

-Opracowanie materiałów szkoleniowych;

-warsztatów, ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;>

-Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;

-Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych.

Wykładowca ma prawo do:

-Pełnej informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;

-Poznania strategii działania Placówki;

-Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;

-Wsparcia organizacyjnego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;

-Zgłaszania Właścicielowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia.

§6

Prawa i obowiązki pracowników

Prawa i obowiązki pracowników Placówki określają zawierane odrębnie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz przyjmowany przez poszczególnych pracowników zakres obowiązków.

§7

Prawa i obowiązki Uczestników szkoleń

Uczestnicy uprawnieni są do udziału w zajęciach po podpisaniu umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz uiszczeniu przez nich opłaty za szkolenie/warsztat/ kurs.

Uczestnicy mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy.

Uczestnicy mają prawo do uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy są zobowiązani i mają prawo do poszanowania godności osobistej, bez względu na osiągane wyniki w szkoleniu.

Uczestnicy mają prawo i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach.

Uczestnicy mają obowiązek podpisywania listy obecności.

Uczestnicy mają obowiązek punktualnego przybywania na zajęcia.

Uczestnicy mają prawo do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura Placówki.

Uczestnik szkolenia może być skreślony z listy uczestników szkolenia z powodu: uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, uniemożliwienia prowadzenia zajęć przez nieodpowiednie zachowanie, stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia innych Uczestników.

§8

Postępowanie reklamacyjne

Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do przebiegu i realizacji szkolenia.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Placówki lub przesłać pocztą na adres siedziby w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Placówka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby i poinformuje Uczestnika o jej wyniku w formie pisemnej.

§9

Źródła finansowania Placówki

Opłaty wnoszone przez Uczestników szkoleń, warsztatów i kursów.

Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez Właściciela firmy SIMPLYGROW – Renata Tomczyk z innymi podmiotami.

Inne środki pozyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

§10

Sposób formalny uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie online wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przez osobę zainteresowaną szkoleniem.

Wysokość opłat za szkolenie ustalana jest przez prowadzącego placówkę i podawana do wiadomości uczestników przed podpisaniem zgłoszenia na szkolenie.

Standardowo prowadzący placówkę wyraża zgodę na uczestnictwo w szkoleniu bez wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia z terminem zapłaty do 14 dni po zakończeniu szkolenia, jeśli indywidualna umowa z klientem nie stanowi inaczej.