Szkolenia dla rad pedagogicznych

Zaprojektujemy dla Państwa szkolenie Rad Pedagogicznych odpowiadające Państwa aktualnym potrzebom

Poniżej znajdują się przykładowe tematy szkoleń jakie organizujemy na życzenie Klienta. Szczegółowy program szkolenia opracowany zostaje na podstawie badania potrzeb Klienta.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SZKOLE

PRAWO RODZINNE I SKARGI RODZICÓW NA NAUCZYCIELI

NOWA PERSPEKTYWA WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNA. DZIAŁANIE OSOBY WSPIERAJĄCEJ I INTERWENTA

Warsztat z psychologiem.

REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

PROCEDURA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Warsztat z psychologiem.

KOMUNIKACJA Z AGRESYWNYM UCZNIEM LUB RODZICEM

Warsztat z psychologiem.

STATUT PRZEDSZKOLA / SZKOŁY / PLACÓWKI

Prawo i praktyka.

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Koncepcja pracy placówki oświatowej. Budowanie strategii placówki. Planowanie operacyjne: Plan pracy.

NOWY PROGRAM-WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Zaburzenia psychospołeczne rozwoju ucznia. Profilaktyka i wychowanie w ujęciu praktycznym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Współpraca z roszczeniowym rodzicem. Prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców.

PARTNERSKIE RELACJE RADY PEDAGOGICZNEJ

Dobra współpraca - profesjonalizm pracy nauczycieli. Konflikty i problemy oraz metody ich rozwiązywania.

AWANS ZAWODOWY

Warsztat prawno-praktyczny.

OCENIANIE PRACY NAUCZYCIELA

Prawo i praktyka.

EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH W PRAKTYCE SZKOLNEJ

ZADANIA I OBOWIĄZKI RADY PEDAGOGICZNEJ Z PROTOKOŁOWANIEM RAD PEDAGOGICZNYCH

Wytyczne prawne i praktyczne.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W PRACY I NAUCE STACJONARNEJ W REŻIMIE I ZDALNEJ

Zadania i obowiązki Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów w kontekście obowiązujących przepisów MEiN.

ABC DYREKTORA I NAUCZYCIELA

Dokumentacja procesu nauczania wychowania i opieki.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

Błędy i dylematy w procesie oceniania.

OBOWIĄZKI I ZADANIA NAUCZYCIELI, A MOBBING W MIEJSCU PRACY

Rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku. Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.

PRAWO PRACOWNICZE NAUCZYCIELA

Prawo pracy, a karta nauczyciela – podejście prawne i praktyczne.

NAUCZYCIEL JAKO FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

Odpowiedzialność (pracownicza, cywilna, karna, dyscyplinarna) nauczycieli w kontekście prawa oświatowego i innych przepisów. Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela. Błędy i ich konsekwencje dla nauczyciela.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Jej organizowanie, realizowanie dokumentowanie. Wyzwania w pracy Nauczyciela z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca i nadchodząca rewolucja w oświacie.