Szkolenia zamknięte

Nasze szkolenia zamknięte są szyte na miarę

Organizację szkolenia rozpoczynamy zawsze od dokładnej analizy Państwa potrzeb i oczekiwań. Podczas projektowania szkolenia pytamy zawsze o interesujący Państwa temat szkolenia, liczbę uczestników i ich zaawansowanie w obrębie wskazanej tematyki oraz preferowany przez Państwa termin szkolenia.

Wszystkie te elementy pozwalają na przygotowanie spersonalizowanej i zgodnej z oczekiwaniami oferty.

Czas trwania szkolenia oraz cena uzależnione są od tematyki i końcowych ustaleń z trenerem.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy szkoleń jakie organizujemy na życzenie Klienta. W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo tego czego poszukują wśród naszych szkoleń – zapraszamy do kontaktu.

ANALIZA I WERYFIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SIO Z WYKORZYSTANIEM RAPORTÓW SIO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, SZKOŁY PRZEDSZKOLA.

Jak efektywnie wykorzystywać dane w raportach SIO przy weryfikacji danych do subwencji i dotacji oświatowych oraz profesjonalnego zarządzania bazą SIO przez Dyrektora placówki.

ANALIZA I WERYFIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SIO Z WYKORZYSTANIEM RAPORTÓW SIO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Jak efektywnie wykorzystywać dane w raportach SIO do efektywnego zarządzania finansami oświatowymi, weryfikacji danych do subwencji i dotacji oświatowych oraz prowadzenia skutecznego nadzoru nad placówkami oświatowymi?

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SZKOLE

PRAWO RODZINNE I SKARGI RODZICÓW NA NAUCZYCIELI

NOWA PERSPEKTYWA WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNA. DZIAŁANIE OSOBY WSPIERAJĄCEJ I INTERWENTA

Warsztat z psychologiem.

REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

PROCEDURA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Warsztat z psychologiem.

KOMUNIKACJA Z AGRESYWNYM UCZNIEM LUB RODZICEM

Warsztat z psychologiem.

AWANS I OCENA PRACY W ROKU 2023/2024 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

BIEŻĄCE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

zadania jst i dyrektorów szkół w związku z oczekiwanymi zmianami w polskiej szkole ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia podwyżek dla nauczycieli?

KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Praktyczne przygotowywanie i aktualizowanie wymaganych dokumenty w 2024 roku + aktualne wzory dokumentów

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO ALGORYTMU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI

w kontekście zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych w samorządzie.

JAK OPTYMALNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO?

SPECJALISTA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Obowiązki, odpowiedzialność i dokumentowanie pracy psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty, logopedy, pedagoga szkolnego i przedszkolnego oraz doradcy zawodowego w kontekście stosowanie przepisów prawa i dobrej praktyki.

DOBRA WSPÓŁPRACA W MIEJSCU PRACY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI, I INNYM FORMOM NIEDOZWOLONYM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 R.

w pytaniach i odpowiedziach

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA „OD A DO Z” W 2024 R.

w tym nowa część E akt osobowych

PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024r.

Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego.

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH W PRAKTYCE

Zasady prowadzenia diagnozy zasadności centralizacji obsługi finansowo-księgowej. Tworzenie centrów usług wspólnych krok po kroku.

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W 2023 ROKU. (OBOWIĄZKI PRACODAWCY)

SUBWENCJA OŚWIATOWA – WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ

ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA OŚWIATOWE W KONTEKŚCIE ROZLICZENIA CAŁOŚCI PRZEKAZANYCH KWOT

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024r.

PODSUMOWANIE PRACY I SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023r.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ

Plan nadzoru w związku ze zmianami w prawie oświatowym i zwiększonym nadzorem kuratora oświaty nad placówkami niepedagogicznymi.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024r.

PODSUMOWANIE PRACY I SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2022/2023r.

Szkolenie dedykowane poradniom psychologiczno- pedagogicznym.

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023r.

ARKUSZ ORGANIZACYJNY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/24r.

W aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.

KOLEJNY ROK NOWEGO AWANSU ZAWODOWEGO I NOWEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Jak nie pogubić się w gąszczu starych, nowych i przejściowych przepisów?

PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PRZEDSZKOLU PO ZATRUDNIENIU SPECJALISTÓW

Przygotowanie do kontroli kuratora oświaty.

PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA W SZKOLE

Wykonanie zalecenia kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024r.

STATUT SZKOŁY PRAKTYCZNIE

Konstrukcja i aktualizacja dokumentu, identyfikacja wad dokumentu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W SZKOLE

Praktyczne regulacje szkolne wymagalne przez prawo.

OCENIANIE UCZNIÓW

Aktualizujemy warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

NOWE PRZEPISY W SPRAWIE NAUCZYCIELSKICH KWALIFIKACJI W 2023r.

Dla dyrektora, nauczyciela i kadrowca.

ROLA DYREKTORA SZKOŁY W KONTROLI I PROCESIE EGZEKUCJI

Rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE I KIEROWNICZE WYDAWANE W JEDNOSTCE SYSTEMU OŚWIATY

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ DOTACJE OŚWIATOWE OTRZYMANE W ROKU 2023?

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Obowiązki Dyrektora w placówce niepublicznej.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

RUCH KADROWY W OŚWIACIE

– zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w 2024r

JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PP I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORAZ NIE NARUSZAĆ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-u, KAS-u, RIO-u i in.

JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PP I KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ

Unikanie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli samorządu, NIK-u, KAS-u i inne.

OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ROKU 2023/2024r.

Prawa, obowiązki oraz ocena pracy nauczycieli i dyrektora od 1 września 2023r. W niepublicznej placówce oświatowej.

PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ocena Pracy Nauczycieli i Dyrektora od 1 września br.

KOMPENDIUM DYREKTORA I WICEDYREKTORA.

FORMUŁOWANIE, WDRAŻANIE I WERYFIKACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

W Niepublicznej i Publicznej szkole, przedszkolu i placówce oświatowej prowadzonej przez inne podmioty niż JST.

AWANS ZAWODOWY W ROKU 2023/2024r.

W aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.

AKTUALNE ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO W ROKU 2023/2024r.

W aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym w niepublicznej placówce oświatowej.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Szkolenie dedykowane niepublicznym jednostkom oświatowym.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Weryfikacja danych subwencyjnych, sprawozdawczość w 2024r.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ 2024r.

Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ 2024r.

Dla Jednostek samorządu terytorialnego.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ 2023/2024r.