STATUT SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 – AKTUALIZACJA I WERYFIKACJI W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I DOBREJ PRAKTYKI

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, nauczyciele pracujący w zespołach tworzących statut, nauczyciele zainteresowani statutami.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

PROGRAM:

1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej:

 

a) Miejsce statutu placówki w systemie prawa krajowego,

 

b) Prawo oświatowe – przegląd zmian w 2023 r. oraz prognoza zmian prawnych w 2024 r.

 

c) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustaw w kontekście przepisów dotyczących statutu,

 

d) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 

e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.) i inne.

 

2. Ramowy statut przedszkola/szkoły/placówki oświatowej publicznej:

 

a) Funkcje ramowego statutu,

 

b) Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły/przedszkola/placówki.

 

3. Przykłady formułowania zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola/placówki:

 

a) Cele i zadania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne szkoły/przedszkola/placówki,

 

b) Prawa i obowiązki ucznia/dziecka,

 

c) Prawa, Obowiązki i zadania nauczycieli przedmiotowo i specjalistów,

 

d) Zadania organów szkoły oraz dobra współpraca i sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów między nimi,

 

e) Zadania innych pracowników szkoły,

 

f) Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego,

 

g) Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,

 

h) Organizacja placówki,

 

i) Wewnątrzszkolne ocenianie,

 

j) Zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność Dyrektora oraz kadry zarządzającej,

 

k) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi,

 

l) Innowacje pedagogiczne itp.

 

4. Nowelizacja statutu:

 

a) Powody nowelizacji,

 

b) Procedura nowelizacji statutu,

 

c) Tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.

 

5. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:

 

a) Budowa uchwały,

 

a) Język uchwały,

b) Procedowanie (sposób uchwalania).

 

6. Statut placówki w kontekście kontroli i analiz zewnętrznych tj. m.in. Organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, Najwyższa Izba Kontroli, Izba Kontroli Skarbowej, Związki Zawodowe, Rodzice, Uczniowie inne instytucje lub obywatele.

 

7. Panel dyskusyjny. Odpowiedzi na pytania.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.