ORGANIZACJA PRACY ORAZ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

3.09.2024r 8:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych publicznych i niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat online.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– prezentacja oraz niezbędne wzory dokumentów w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

 

– przykładowy Plan nadzoru na rok szkolny 2024/2025. Projekty i narzędzia do: przeprowadzania kontroli, wspomagania oraz obserwacji działań placówki, Planu spotkania rady i sierpniowych i wrześniowych uchwał i narzędzi tj. arkusze obserwacji i diagnoz itp.

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

W roku szkolnym 2024/2025 przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego i rocznego planu pracy poradni stanowi ogromne wyzwanie ze względu to, że trzeba będzie przygotować się do zmian w organizacji pracy, zaprojektować procesy wspierania, profilaktyki, diagnozowania, poradnictwa oraz zarządzania.

 

Bardzo ważne będzie profesjonalne przygotowanie nauczycieli, rodziców i podopiecznych poradni do pracy w nowym roku szkolnym i w nowym planie nadzoru należy priorytetowo uwzględnić w działaniach placówki Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025 r. z dn. 13.06.2024r. ogłoszone przez MEN.

 

Na szkoleniu zostaną podane informacje na temat zmian w prawie oświatowym i prognozowanych zmian w prawie w funkcjonowaniu Poradni Psychologicznych i Poradni Specjalistycznych w ramach wdrażania Edukacji włączającej.

CELE WARSZTATU:

– podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli  poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych w zakresie nadzoru pedagogicznego, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

 

– przedstawienie aktualnych przepisów prawnych, jakie regulują zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego, wewnętrznego i zewnętrznego w praktycznym ujęciu,

 

– zapoznanie się z przysługującymi uprawnieniami i obowiązkami w związku z prowadzonym nadzorem pedagogicznym,

 

– przeanalizowanie pakietu dokumentów z zakresu organizacji pracy i nadzoru w placówce oraz omówienie przykładowych dokumentów o jakie możemy zostać poproszeni przez kontrolerów z kuratorium,

 

– zaprezentowanie wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024,

 

– podsumowanie nadzoru pedagogicznego roku szkolnym 2023/2024 i rekomendacje na rok 2024/2025,

 

– propozycje planu spotkania z Radą pedagogiczną w związku z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

 

– przeanalizowanie i ewentualna modyfikacja strategicznego planu pracy oraz przedstawienie rocznego planu pracy w kontekście dzisiejszych i przyszłych wyzwań prawnych i społecznych w poradni.

 

– przedstawienie plan nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu pracy na rok szkolny 2024/2025 w kontekście poradni,

 

– omówienie niezbędnej dokumentacji z zakresu organizacji pracy i nadzoru pedagogicznego (wzory dokumentów, narzędzia itp.)

PROGRAM SZKOLENIA:

Tytułem wstępu:

I. Podsumowanie pracy i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski i wyniki nadzoru na rok szkolny 2023/2024.

 

 1. Podsumowanie pracy i nadzoru pedagogicznego w poradni za rok szkolny 2023/2024.a. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 i Informacje o działalności poradni w roku szkolnym 2023/2024.
  b. Formy nadzoru: obserwacja, kontrola, wspomaganie – praktyczne podejście.
  c. Analiza materiału źródłowego przy przygotowaniu sprawozdania z nadzoru za rok 2023/2024.
  d. Wykorzystanie wyników z nadzoru. Podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie wykorzystania wyników z nadzoru za ubiegły rok.
 2. Spotkanie z Radą Pedagogiczną w związku z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku szkolnego.a. Plan spotkania
  b. Kompetencje Rady pedagogicznej, które należy przypomnieć nauczycielom i uruchomić na początku roku szkolnego
  c. Uchwały rady pedagogicznej
  d. Prezentacja wniosków i wyników z nadzoru 2023/2024 w czasie rady sierpniowej.
 3. Udoskonalenie umiejętności konstruowania strategicznego i rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mijającego roku szkolnego 2023/2024 i nowego roku 2024/2025.

 

Część główna:

II. Przepisy prawa i wytyczne MEN w nowym roku szkolnym 2024/2025.

  1. Prawo oświatowe
  2. Prawo pracy
  3. Karta nauczyciela
  4. Przepisy finansowe w oświacie – zmiany w roku 2023 i 2024 i prognoza na rok 2025.

 

 

III. Planowanie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej w roku szkolnym 2024/2025.

  1. Strategiczny plan pracy (Koncepcja pracy poradni) – modyfikacji i aktualizacja
  2. Roczny plan pracy – wytyczne i rekomendacje w nowym roku

 

IV. Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolny 2024/2025 w praktyce pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej.

  1. Strategiczny i roczny plan pracy z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej i kompetencji przyszłości w poradni.
  2. Organizacja pracy poradni w roku szkolnym 2024/2025 – zadania Dyrektora. Zadania własne poradni z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej, wytycznych organu prowadzącego oraz kuratorium oświaty.

 

V. Źródła informacji do planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025:

  1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 wraz z uchwałą rady pedagogicznej o sposobie ich realizacji;
  2. Rekomendacje zespołów nauczycielskich, specjalistów, zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz rodziców, dzieci i młodzieży, wnioski z testów diagnozujących;VI. Nadzór pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej w roku szkolnym 2024/2025 – warsztat praktyczno-prawny.

    

VII. Dobre praktyki zarządzania poradnią.

  1. Przepisy prawa dotyczące nadzoru pedagogicznego w ujęciu praktycznym.
  2. Plan nadzoru pedagogicznego – zakres i wytyczne.
  3. Planowanie planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
  4. Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz kontrola przebiegu procesów i efektów kształcenia.
   a. Zasady prowadzenia kontroli kuratora. Uprawnienia wizytatorów.
   b. Prawa dyrektorów i nauczycieli w czasie kontroli sprawowanej przez organ nadzoru pedagogicznego.
   c. Prawo sprzeciwu przeciwko ustaleniom nadzoru pedagogicznego.
  5. Obserwacja w nadzorze pedagogicznym.
  6. Wspomaganie nauczycieli poradni w realizacji ich zadań.
  7. Niezbędna dokumentacja :
   a. Plan nadzoru pedagogicznego – wzór
   b. Analiza dokumentacji i prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli.
   c. Narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – wzory kart kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp.
   d. Wzory uchwał rady pedagogicznej wymaganych do podjęcia na początku roku szkolnego.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.