SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ JST Subwencja oświatowa w roku 2024 - aktualne przepisy i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w związku ze sprawozdawczością 2023/2024, prowadzeniem nadzoru nad placówkami oświatowymi, subwencją i rezerwą oświatową w roku 2024. Sposoby przeprowadzania kontroli nowego SIO w placówce.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

6.05.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej JST, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Spotkanie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Od ponad czterech lat, czyli roku szkolnego 2019/2020 r. dane do subwencji oświatowej naliczane są z Nowego SIO – tzw. SIO2. Na podstawie ART. 50 ust. 3-7 organ prowadzący potwierdza dane subwencyjne do MEN i jest odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru oraz kontrolę jednostek podległych i rejestrowych. Często z uwagi na bardzo rozbudowany system SIO2 jest to bardzo trudne i czasochłonne zadanie.

 

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian i planowanych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Najważniejszym obowiązkiem i odpowiedzialnością organu prowadzącego jest systematyczne prowadzenie nadzoru organizacyjnego, administracyjnego i finansowego nad prowadzonymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi. Na warsztacie zostaną technicznie omówione działania i czynności, które może podjąć jednostka samorządu terytorialnego w związku ze sprawozdawczością SIO2 tj. prowadzonym nadzorem, procedurą potwierdzania danych subwencyjnych i inne. Zostaną omówione przykładowe procedury kontroli i audytów baz SIO2 w tych jednostkach.

 

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie sposób i zakres gromadzenia danych w nowym SIO2, sposoby ich przekazywania i udostępniania w raportach, terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy i ich unikanie od strony jednostki samorządu terytorialnego i od strony dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
Funkcjonowanie bazy SIO2 zostanie zaprezentowane praktycznie za pomocą baz testowych SIO2 od strony:
1) administratora organu prowadzącego (baza SIO2 organu prowadzącego);
2) administratora kierownika jednostki – placówki oświatowej (baza SIO2 przedszkola/szkoły/placówki oświatowej).

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania JST i placówki oświatowej w związku z prowadzeniem bazy SIO2 oraz naliczeniem subwencji oświatowej i rezerwy subwencyjnej na rok 2024.

Moduł 1.
Finanse oświatowe na 2024r. Subwencja oświatowa i dotacja oraz rezerwa oświatowa w 2024 r.

 

1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2023 r.; prognoza zmian w roku 2024 r.

 

2. Zadania oświatowe własne JST i subwencjonowane.

 

3. Naliczanie subwencji oświatowej – nadzór i kontrola samorządu i zadania placówki oświatowej w roku 2024.

 

4. Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

 

5. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.

 

Moduł 2.
Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz JST za finansowanie oświaty.

 

1. Odpowiedzialność i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego za prowadzenie sprawozdawczości w swojej bazie SIO i nadzoru nad placówkami oraz obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły i odpowiedzialnych pracowników (administratorów SIO2) za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do bazy SIO2 szkoły.

 

2. Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO2) do naliczania subwencji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.

 

3. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły – wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Podmiot, Dane zbiorcze, Oddziały, Uczeń, Nauczyciel.

 

4. Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO2. Wymagana dokumentacja według standardów kontroli zarządczej placówki oświatowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólnie obowiązujących przepisów.

 

5. Analiza danych ucznia i nauczyciela pod względem wag subwencyjnych i danych sprawozdawczych.

 

6. Analiza danych wychowanka w ośrodku i pobyt w ośrodku (SOSW, MOW, MOS i inne) pod względem wag subwencyjnych

 

7. Analiza danych w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki dzieci i młodzieży ukraińskiej

 

Moduł 3.
Zadania i rola w systemie SIO 2 dla Administratora Organu Prowadzącego.

 

1. Podstawowe zadania dla JST:
– rejestracja i modyfikacja szkoły w RSPO,
– wprowadzanie danych dziedzinowych, danych o uczniach (obowiązek nauki) i nauczycielach (awans zawodowy – nauczyciel mianowany); dane zbiorcze (pomoc materialna, koszty wynagrodzeń pracowników komórek oświatowych).

 

2. Procedury związane z uprawnieniami dostępu do bazy danych SIO: Procedura składania i cofnięcia wniosku o dostęp do bazy SIO, Upoważnienia wewnętrzne (wzory upoważnień).

 

3. Logowanie do zmodernizowanego SIO.

 

4. Weryfikacja bazy SIO z bazą PESEL. Uczeń z numerem PESEL, Uczeń bez numeru PESEL (cudzoziemiec), Cudzoziemiec z numerem PESEL, Procedura weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela i ucznia w bazie SIO – niezweryfikowanego numeru PESEL. Pismo urzędowe do Urzędu Stanu Cywilnego, Import danych z pliku CSV.

 

5. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie).

 

Moduł 4.
Audyt bazy SIO2 – metodyka przeprowadzenia kontroli bazy SIO2 przez organ prowadzący

 

1. Nadzór JST nad sprawozdawczością SIO1 i SIO2, w tym konieczność weryfikacji danych wprowadzanych do bazy SIO przez szkoły/placówki oświatowe, m.in. w kontekście naliczania subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej.

 

2. Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli w placówce oświatowej (wymagane zadania i dokumentacja do przeprowadzenia kontroli, przykładowe arkusze i protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, upoważnienia kierownika organu prowadzącego do przeprowadzenia kontroli, upoważnienia ODO i RODO itp.).

 

3. Budowa i funkcjonalność systemu SIO2 z poziomu administratora placówki oświatowej – warsztat na testowej bazie SIO2 placówki oświatowej:

 

4. Współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP, Empatia, TERYT, SIOEO,

 

5. Szkoła, przedszkole, placówka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
– zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli – dane identyfikacyjne,

 

6. Moduł ucznia (wychowanka), nauczyciela, danych dziedzinowych, wydawanie orzeczeń – metodyka i problematyka wprowadzania danych – wagi subwencyjne,

7. Dane zbiorcze – dane w systemie SIO i sprawozdawczość roczna, kwartalna, półroczna.

 

Moduł 5.
Uwarunkowania prawne i organizacyjne pracy z systemem SIO2 2023 r. i prognoza 2024 r. Kontrole SIO2.

 

1. Organizacja i zasady działania sprawozdawczości. Terminarze w SIO2 – terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy.

 

2. Konsekwencje niewprowadzania, nieprawidłowego wprowadzania danych oraz wprowadzania danych po terminach ustawowych do SIO art. 100, zmiany w ustawie o SIO.

 

3. Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO. Teczka SIO2 – aktualizacja roczna.

 

4. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej i sprawozdawczości.

 

5. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy, i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO2.

 

6. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Izby Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEiN w tym zakresie.

 

7. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

 

8. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO2 a rola JST.

 

9. Jak przygotować się do kontroli stacjonarnej i zdalnej bazy SIO2 przedszkola/szkoły czy placówki oświatowej a także kontroli organu prowadzącego

 

10. Pytania i odpowiedzi.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.