ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 R. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Piotr Wąż

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

345zł

ADRESACI:

Pracodawcy prowadzący działalność socjalną i pracownicy wykonujący zadania związane z tą działalnością, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych.

– wsparcie trenera po szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów odnoszących się do problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle wielu praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM:

 1. Kryteria czy kryterium socjalne? Czy dystrybucja świadczeń z ZFŚS opiera się na analizie wszystkich trzech kryteriów socjalnych (sytuacja życiowa, rodzinna i materialna) czy każdego z nich z osobna?
 2. Czy pracownikowi odmawiającemu ujawnienia wysokości dochodów można odmówić przyznania świadczeń z ZFŚS?
 3. Jakie konsekwencje może ponieść pracownik za podanie nieprawdziwych informacji o dochodzie?
 4. W którym momencie roku ustalana jest liczba byłych pracowników-rencistów/emerytów? Czy podlega ona korekcie na koniec roku?
 5. Czy złożony po terminie wniosek o świadczenie może zostać odrzucony?
 6. Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS?
 7. Jaki jest zakres podmiotowy pojęcia „członkowie rodziny”?
 8. Czy po śmierci pracownika lub byłego pracownika-emeryta/rencisty z ZFŚS mogą korzystać członkowie jego rodziny?
 9. W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?
 10. Czy paczki na imprezie dla dzieci mogą zostać przyznane w tej samej wartości?
 11. Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?
 12. Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS
 13. W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS?
 14. Czy konkubent to członek rodziny na potrzeby przepisów o ZFŚS?
 15. Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?
 16. Jak zweryfikować, czy były pracownik nadal posiada status byłego pracownika rencisty/emeryta?
 17. Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego
 18. W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS?
 19. Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?
 20. Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń z ZFŚS?
 21. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 22. Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą
 23. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS?
 24. Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
 25. Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
 26. Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin?
 27. Czy pracodawca może żądać okazania faktur w celu wykazania właściwego wydatkowania świadczenia?
 28. Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?
 29. Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym?
 30. Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?
 31. Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku?
 32. Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?
 33. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego?
 34. Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez pracodawcę, który utworzył ZFŚS?
 35. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej?
 36. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne?
 37. Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?
 38. Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?
 39. Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?
 40. Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu?
 41. W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?
 42. Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?
 43. Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?
 44. Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia?
 45. Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika?
 46. Jak ustalana jest wysokość odpisu?
 47. Jak dokonać korekty wysokości odpisu w przypadku zmniejszenia poziomu zatrudnienia na koniec roku?
 48. Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?
 49. Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?
 50. Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wypowiedzenia?
 51. Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzystał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?
 52. Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?
 53. Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników?
 54. Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skuteczny?
 55. Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?
 56. Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy?
 57. Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.